Porez na dobit - Porez po odbitku
Broj klase:410-01/10-01/2401
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 31.12.2010
Kada se na naknade inozemnim pravnim osobama plaća porez po odbitku po stopi od 20%?

​Sukladno članku 31. stavcima 1., 2., i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 60/05, 57/06 i 8010) porez po odbitku u smislu toga Zakona jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj. Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju. 

Nadalje, sukladno članku 31. stavku 10. Zakona o porezu na dobit, porez po odbitku, plaća se po stopi od 20% na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5%, a država je objavljena u Popisu država koji donosi ministar financija i koji se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva financija i Porezne uprave Republike Hrvatske. 

Prema članku 50. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10) poreznim obveznikom u smislu članka 31. Zakona o porezu na dobit smatra se svaki tuzemni isplatitelj koji plaća naknade inozemnim osobama, poduzetnicima koje nisu fizičke osobe. Prema stavku 4. navedenoga članka Pravilnika o porezu na dobit tuzemni isplatitelj naknada obvezan je nerezidentima pri svakoj isplati naknada, sukladno članku 31. Zakona, obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku u skladu s odredbama toga Zakona, ako ti nerezidenti imaju sjedište u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.


Odredba članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit stupila je na snagu 1. srpnja 2010. godine, međutim istom nije propisano ne plaćanja poreza na dobit po odbitku u slučajevima kada se izvršava plaćanja za primljene usluge prema ugovorima sklopljenim prije datuma stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 80/10). Naime, porez po odbitku se obračunava i plaća u trenutku kada se vrši plaćanje za primljenu uslugu a ne u trenutku kada je usluga primljena i predstavlja porezni teret primatelja naknade. Popis država iz navedenog članka Zakona dostupan je na internetskoj stranici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr.


Stoga u slučaja kada porezni obveznik izvršava plaćanja za usluge primljene od inozemne pravne osobe, koja ima sjedište ili mjesto stvarne uprave u nekoj od zemalja s Popisa država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit, dakle kada izvršava plaćanja za usluge primljene od inozemne pravne osobe koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5%, ali kada takve pravne osobe imaju sjedište u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezan je obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku po stopi od 20 %. 


Slijedom navedenoga, i u konkretnom slučaju, mišljenja smo da je isplatitelj naknade iz članka 31. Zakona o porezu na dobit, obvezan postupiti u skladu s naprijed navedenim propisima.

Povratak na prethodnu stranicu