Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/12-01/569
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 04.10.2012
Utvrđivanje porezno priznate kamatane stope na zajmove povezanih banaka kada se zadužuju na međubankarskom novčanom tržištu (money market), pri čemu se takve transakcije ugovaraju putem standardiziranog međubankarskog sustava

​Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. 
 
Članak 13. stavak 1. Zakona o porezu na dobit propisuje, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

Utvrđivanje porezno priznatih rashoda i prihoda po osnovi kamata na zajmove između poveznih osoba posebno je propisano člankom 14. Zakona o porezu na dobit, na način da se pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju se obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dobit kamatnu stopu iz stavka 1. i stavka 2. toga članka Zakona određuje i objavljuje ministar financija, prije početka poreznog razdoblja u kojem će se koristiti, vodeći pritom računa da se radi o kamatnoj stopi koja se ostvaruje u usporedivim okolnostima ili koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba. 

Postupak utvrđivanja porezno priznatih prihoda i rashoda po osnovi kamatnih stopa između povezanih osoba rezidenata utvrđuje se sukladno članku 14. Zakona o porezu na dobit,  samo ako jedna od povezanih osoba: 1) ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, 2) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Nadalje, odredbama članka 37. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 145/09, 123/10, 137/11 i 61/12) propisano je da ako ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje kamata iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit ne odredi i ne objavi visinu kamate, u tom razdoblju primjenjuje se eskontna stopa koju objavljuje Hrvatska narodna banka. 

Sudionici porezno-pravnog odnosa dužni su prema članku 9. stavku 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11 i 78/12) postupati u dobroj vjeri.  Sukladno članku 10. stavku 1. navedenog Zakona, porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj gospodarskoj biti.

 Prema članku 112. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine broj 117/08, 74/09, 153/09 i 108/12) kreditna institucija dužna je poslovati tako da je u svakom trenutku sposobna pravodobno ispunjavati dospjele novčane obveze (načelo likvidnosti) te da je trajno sposobna ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti).

Sukladno članku 3. stavcima 1. i 2.  Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (Narodne novine broj 2/10, 73/11 i 47/12) kreditna institucija dužna je uspostaviti sustav upravljanja likvidnosnim rizikom koji će biti primjeren vrsti, opsegu i složenosti poslovanja te profilu rizičnosti kreditne institucije. Sustav upravljanja likvidnosnim rizikom kreditne institucije mora osigurati održavanje dovoljno likvidnih sredstava u obliku rezervne, visokokvalitetne, nezaložene likvidne imovine za osiguranje u slučajevima različitih stresnih događaja (različitog intenziteta i trajanja), uključujući gubitak ili smanjenje neosiguranih i inače dostupnih izvora sredstava. Za korištenje navedenih sredstava ne smije biti nikakvih pravnih ili operativnih zapreka.

Pored navedenoga, banke su dužne postupati sukladno Odluci o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Narodne novine broj 59/08, 17/09, 23/09, 30/11, 18/12 i 67/12) koja propisuje da su banke obvezne minimalno 17% deviznih obveza održavati deviznim potraživanjima.

Banke osnovane u Republici Hrvatskoj dostavljaju svaki radni dan Hrvatskoj narodnoj banci, najkasnije do 11 sati, s podacima za prethodni radni dan, Izvješće o trgovanju na novčanom tržištu sukladno Odluci o dostavljanu izvješća o trgovanju na novčanom tržištu (Narodne novine broj 65/02, 144/02 i 140/04). Navedeno Izvješće obuhvaća i trgovanje depozitnim novcem između banaka pod čime se podrazumijeva ukupan iznos kunskih/kreditnih depozita koje je banka koja izrađuje izvješće, primila od drugih banaka odnosno dala drugim bankama na dan za koji izrađuje izvješće.  

Sukladno članku 318. stavku 3. Zakona o kreditnim institucijama, kreditne institucije ne smiju zaključivati nikakve pisane ili usmene ugovore s drugim kreditnim institucijama ili njihovim udruženjima kojima se može ograničiti načelo slobodnoga tržišnog natjecanja.

U konkretnom slučaju, potrebno je uzeti u obzir osnovnu djelatnost banke kao i zadanu obvezu očuvanja likvidnosti, upravljanja rizicima, upravljanja pričuvama te organizaciju trgovanja na novčanom tržištu koji se odvija putem standardiziranog međubankarskog sustava - Reuters. Naime, trgovanjem na navedenom međubankarskom novčanom tržištu banke objavljuju kotaciju, pri čemu iskazuju samo iznos novčane ponude i visinu kamatnih stopa po kojima je banka spremna primiti ili plasirati novčana sredstva. Nakon što banka objavi svoju kotaciju, banci se otkrivaju kotacije prema kojima su druge banke koje kotiraju na novčanom tržištu, uključujući Hrvatsku narodnu banku i povezane pravne osobe, spremne primiti i plasirati novčana sredstva, te se potom bira i najpovoljnija ponuda. Poslovne banke su dužne za svaki radni dan dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješće o trgovanju na novčanom tržištu.

Slijedom navedenoga, uzimajući u obzir naprijed navedene propise i pod uvjetom da je ugovor o određenom novčanom plasmanu sklopljen na novčanom tržištu putem standardiziranog međubankarskog sustava - Reuters temeljem kojega su uvjeti o primanju i plasiranju novčanih sredstava na istovjetan, javan način, dostupni povezanim i nepovezanim pravnim osobama, ugovorene kamatne stope se smatraju porezno priznatim, neovisno da li su ugovorene s povezanom ili nepovezanom pravnom osobom. 

Napominjemo da je člankom 55. Općeg poreznog zakona propisano da se knjigovodstvo mora voditi u skladu s propisima i na način da stručna treća osoba može u primjerenom roku steći pregled nad poslovanjem poduzetnika te nastankom, razvojem i okončanjem poslovnih događaja. Stoga, u slučaju izbora kotacije povezane pravne osobe u postupku trgovanja na novčanom tržištu putem standardiziranog međubankarskog sustava - Reuters, banka treba biti u mogućnosti dokazati da pri tome nije postupila suprotno načelu slobodnoga tržišnog natjecanja. 

Napominjemo, da se na ostale ugovorene odnose, kada je riječ o kamatama između povezanih osoba, primjenjuju odredbe članka 14. Zakona o porezu na dobit.

Povratak na prethodnu stranicu