Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/11-01/619
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 28.03.2011
Povrat poreza plaćenog u Velikoj Britaniji po osnovi rada na brodu u vlasništvu britanske kompanije

Da li je moguće ostvariti povrat poreza plaćenog u Velikoj Britaniji po osnovi rada na brodu u vlasništvu britanske kompanije?

Odredbama članka 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 181/04, 76/07 i 146/08) propisano je da član posade broda u međunarodnoj plovidbi bez obzira na državnu pripadnost broda, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), jest obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi osim ako je plovio 183 dana ili više dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak. Vrijeme od 183 dana ne mora biti povezano.

Sukladno članku 85. stavku 1. točki 6. i stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09 i 123/10) propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnose članovi posade broda koji su rezidenti ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na broj dana plovidbe. Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada (ukoliko je ispunio uvjet od 183 ili više dana plovidbe), nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10), već samo dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. toga Zakona i dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona (osim dohotka od nesamostalnog rada koji ostvari po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti ne podliježe oporezivanju sukladno Pomorskom zakoniku). Ako član posade broda čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. toga Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka koji ne podliježe oporezivanju.
Godišnjoj poreznoj prijavi – Obrascu DOH, u skladu s odredbama članka 89. stavka 1. točke 1. Pravilnika o porezu na dohodak, za dohodak od nesamostalnog rada koji je u poreznom razdoblju ostvario član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, treba priložiti slijedeće isprave:
- Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM,
- Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM
- potvrdu o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 65.a toga Pravilnika
- potvrdu o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe te potvrdu o porezu uplaćenom u inozemstvu.
Prema članku 81.a stavku 5. Pravilnika o porezu na dohodak, za svrhe utvrđivanja ukupnog broja dana plovidbe, lučke kapetanije obvezne su Poreznoj upravi i članu posade broda u međunarodnoj plovidbi dostaviti, najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu, Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM.
Sukladno članku 37. stavku 4. Zakona o porezu na dohodak ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak. Prema članku 82. stavcima 2., 3. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak porez plaćen u inozemstvu može se uračunati samo na temelju potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili na temelju potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. Inozemni porez može se uračunati samo ako odgovara tuzemnom porezu na dohodak, i to do visine obračunanog tuzemnog poreza na inozemni dohodak. Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave, koju je porezni obveznik rezident koji ostvari dohodak izravno iz inozemstva dužan podnijeti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.
Republika Hrvatska ima u primjeni Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Velikom Britanijom koji je preuzela od SFRJ. Člankom 15. Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između SFR Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 53/91) propisano je da se u skladu s odredbama članka 16., 17., 18., 19. i 20., osobni dohotci i druga slična primanja koja ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa oporezuju samo u toj državi, osim ako nije zaposlen u drugoj državi ugovornici. Ako je zaposlen u drugoj državi ugovornici, takva se primanja mogu oporezivati u toj drugoj državi jer su u njoj ostvarena. Iznimno, primici koje ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvospomenutoj državi ako:
(a) primatelj boravi u drugoj državi ugovornici u razdoblju ili razdobljima koja ukupno ne prelaze 183 dana u toj poreznoj godini;
(b) primitke isplaćuje osoba ili se ono isplaćuje u ime osobe kojoj ili u čiju korist se te nesamostalne osobne djelatnosti obavljaju i koja nije rezident druge države;
(c) primitke ne snosi stalna poslovna jedinica ili stalna baza koje u toj drugoj državi ima osoba kojoj ili u čiju se korist te nesamostalne osobne djelatnosti obavljaju. 
Iznimno od prethodnih odredbi toga članka, primici iz radnog odnosa na brodu ili zrakoplovu u međunarodnom prometu mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se nalazi sjedište stvarne uprave poduzeća. 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju, ako tuzemni porezni obveznik ostvari dohodak po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu britanske kompanije taj se dohodak sukladno Sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može oporezivati u Velikoj Britaniji ako se tamo nalazi sjedište kompanije, a porezni obveznik ako je tuzemni rezident obvezno u Republici Hrvatskoj predaje godišnju poreznu prijavu. Ako je ostvario 183 ili manje dana plovidbe u godini za koju se utvrđuje porezna obveza, tada porez plaćen u inozemstvu može uračunati u tuzemnu poreznu obvezu na način propisan Pravilnikom o porezu na dohodak.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu