Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/10-01/2408
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 15.02.2011
Godišnja porezna prijava pomoraca - isplatne liste na engleskom jeziku

Mogu li se uz godišnju poreznu prijavu pomorca priložiti samo isplatne liste na engleskom jeziku? 
 
Člankom 81. stavkom 1. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09- ispravak, 146/09 i 123/10; dalje u tekstu Pravilnik) propisano je da godišnjoj poreznoj prijavi za dohodak od nesamostalnog rada koji je u poreznom razdoblju ostvario član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, treba priložiti Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM, Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM i propisane isprave iz članka 81.a stavka 8. točke 4. Pravilnika, odnosno potvrdu o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 65.a  Pravilnika i/ili potvrdu o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe.
 
Prema Uputi Porezne uprave, Središnjeg ureda, Klasa: 410-01/08-01/1388, Ur. broj: 513-07-21-01/09-2, od 21. siječnja 2009., pomorac koji je u tijeku 2008. ostvario primitke za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi koji je u vlasništvu stranog brodara, obvezan je uz godišnju poreznu prijavu za 2008. priložiti propisane isprave: dokaze o ostvarenom inozemnom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu, Obrazac DPOM ako je isti izdala lučka kapetanija, Obrazac EPOM.
 
Dokazima o ostvarenom inozemnom dohotku osobito se smatraju potvrda stranog brodara o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada (plaći) za 2008. te potvrda o plaćenom porezu u inozemstvu u 2008. Obzirom da pomorci ostvaruju inozemni dohodak po osnovi rada na brodovima u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu stranih brodara iz različitih zemalja svijeta, razvidno jest da dokazi o inozemnom dohotku i plaćenom inozemnom porezu mogu biti u različitim formama. Slijedom navedenog, pri podnošenju godišnje porezne prijave za 2008. navedenim dokazima mogu se smatrati sve vjerodostojne isprave iz kojih je razvidan iznos ostvarenog inozemnog dohotka odnosno iznos uplaćenog inozemnog poreza, neovisno o njihovoj formi.
 
Slijedom navedenog i isplatne liste koje je dostavio porezni obveznik mogu se smatrati dokazima o ostvarenom inozemnom dohotku te je na temelju tih isprava potrebno utvrditi primitke od nesamostalnog rada (kako je navedeno na isplatnim listama na engleskom jeziku: „total credits“), pri čemu je primitke potrebno preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka, a sukladno članku 8. stavku 4. Pravilnika. Iznimno, ako se dan primitka tijekom poreznog razdoblja ne može točno utvrditi, preračunavanje na srednji tečaj Hrvatske narodne banke obavlja se s 31. 12. godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju poreznog razdoblja kraćeg od kalendarske godine, na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje. Budući da iz platnih lista nije jasno vidljivo koliki je i da li je plaćen porez u inozemstvu te da porezni obveznik ni nakon upućenih poziva od strane Porezne uprave nije dostavio potvrdu, izjavu ni bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao da je po osnovi tih primitaka platio porez u inozemstvu, isti se neće uzeti u obzir pri obradi godišnje porezne prijave.
 
Broj dana za izračun pomorskog dodatka može se utvrditi prema podacima lučke kapetanije, odnosno temeljem dostavljenog obrasca DPOM.
 
Napominjemo i da je člankom 39. stavkom 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10) propisano da za porezne obveznike koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom, te Porezna uprava može u postupku nadzora ili temeljem drugih raspoloživih podataka utvrditi i veći iznos primitka od onog iskazanog u godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ispravama dostavljenima uz istu.

Povratak na prethodnu stranicu