Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/10-01/2564
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 14.01.2011
Pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, nije uzet u obzir dio osobnog odbitka za uzdržavano dijete koje je bilo evidentirano u poreznoj kartici-Obrascu PK

Zašto pri isplati plaće za mjesec listopad, i to dana 15. studenoga, pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, nije uzet u obzir dio osobnog odbitka za uzdržavano dijete koje je bilo evidentirano u poreznoj kartici-Obrascu PK porezne obveznice sve dok nije odjavljen s iste dana 30. listopada 2010.? 

 
Člankom 36. stavkom 1. i 2. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08 i 80/10; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se rezidentima ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 1.800,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak za uzdržavanu djecu u visini 0,5 osnovnog osobnog odbitka za prvo dijete, 0,7 za drugo, 1,0 za treće, 1,4 za četvrto, 1,9 za peto, a za svako daljnje dijete faktor osnovnog osobnog odbitka progresivno se uvećava i to za 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0... više u odnosu prema faktoru osnovnoga osobnog odbitka za prethodno dijete.

Prema članku 36. stavku 7. Zakona, djecom se u smislu stavka 2. toga članka smatraju djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Odredbama članka 45. stavaka 1. i 2. Zakona propisano je da kod dohotka od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine iz članka 14. Zakona ili sam porezni obveznik. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. 
           

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 16. Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona.
           

Člankom 46. Zakona propisano je vođenje porezne kartice. Na temelju podataka iz porezne kartice poslodavac i isplatitelj plaće utvrđuje neoporezivi dio dohotka – osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona svakog radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona, a i druge podatke potrebne za pravilno utvrđivanje i usmjeravanje obračunanog predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak. 
           

Dakle, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, umanjenog za obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitaka prema posebnim propisima te za neoporezivi dio dohotka – osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. U konkretnom slučaju, pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, po osnovi primitka (plaće) iz članka 14. Zakona isplaćenog u mjesecu studenome, poslodavac je obvezan obračunati osobni odbitak radnika temeljem podataka koji su na dan isplate navedeni u poreznoj kartici - Obrascu PK radnika.

Povratak na prethodnu stranicu