Porez na dodanu vrijednost - Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija
Broj klase:410-01/13-01/2851
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-4
Zagreb, 28.10.2013
Porez na dodanu vrijednost - predujmovi

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi tretmana predujmova u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i fiskalizaciji u prometu gotovinom, u vezi čega u nastavku navodimo pitanja i odgovore:
 
1. Postoji li obveza ispostavljanja računa za predujam po svakom primljenom predujmu kako je propisano Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon), ili je dopušteno izdavanje računa za predujam samo za uplate za koje nije izvršena isporuka i izdan račun za isporuku u istom poreznom razdoblju kako je propisano čankom 159. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 76/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik)?
 
Člankom 78. Zakona propisano je da je svaki porezni obveznik obvezan izdati račun za svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara te za svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.
Međutim, sukladno članku 159. stavku 4. Pravilnika ako porezni obveznik nije izdao račun za primljeni predujam, ali je do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje, u kojem je primio predujam, izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga, ne treba izdati račun za primljeni predujam. 
 
U skladu s navedenim za svaki primljeni predujam porezni obveznik obvezan je izdati račun, osim u slučaju ako su ispunjeni uvjeti iz članka 159. stavka 4. Pravilnika.
 
2. Postoji li obveza iskazivanja umanjenja PDV-a na računu za isporuke dobra ili usluge za slučajeve kada su i predujam i isporuka izvršeni u istom poreznom razdoblju?
 
U slučajevima kada je predujam primljen i isporuka izvršena u istom poreznom razdoblju ne postoji obveza iskazivanja umanjenja PDV-a na računu, jer račun za isporuku zamjenjuje račun za predujam, ako račun za predujam nije izdan.
 
3. Postoji li obveza izdavanja storno računa za primljeni predujam i njegova fiskalizacija ili se smatra da je podatak o umanjenju PDV-a na računu za isporuku dobra ili usluge dovoljan da se zadovolje odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12)?
 
Odredbom članka 159. stavka 2. Pravilnika propisano je da se pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam.
 
Stoga sukladno odredbama Zakona i Pravilnika storno računa više nije potreban, već se račun za obavljenu isporuku umanjuje za primljeni predujam. Navedeni način izdavanja računa dovoljan je i za potrebe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 
4. Postoji li obveza izdavanja računa za primljeni predujam od inozemnih kupaca s obzirom na članke 38. i 39. Pravilnika?
 
Iz odredbi Zakona proizlazi da se za primljene predujmove od inozemnih kupaca ne trebaju izdavati računi, obzirom da je u članku 79. Zakona izričito navedeno u kojim slučajevima se izdaje račun za predujam.
 
Nadalje, podnositelj upita predlaže opcije za obradu procesa primljenih predujmova za što traži potvrdu o ispravnosti, u vezi predloženih opcija napominju da se u obje opcije ne izdaju računi za predujmove primljene od inozemnih kupaca jer isti nemaju utjecaj na obračun PDV-a, stoga se u nastavku navode opcije i pripadajući odgovori.
 
Opcija 1: Ispostavljanje računa po svakom primljenom predujmu
 
Po svakom primljenom predujmu kupca, odnosno uplate koje su izvršene prije isporuke dobra ili obavljene usluge, izdaje se račun za primljeni predujam sukladno Zakonu i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Navedeno bi rezultiralo iskazivanjem računa u Knjizi I-RA uz fiskalni broj računa i računovodstveni broj dokumenta uplate.
 
Nakon što se isporuče dobra odnosno obave usluge izdavao bi se račun u kojem bi se iskazivao fiskalni broj izdanog računa za primljeni predujam te bi se na istom od obračunanog PDV-a za isporučeno dobro odnosno obavljenu uslugu umanjio iznos PDV-a koji je obračunan na primljeni predujam. Račun za isporučena dobra/usluge bio bi iskazan u Knjizi I-RA sa fiskalnim brojem.
 
Ne izdaje se storno računa za primljeni predujam zbog čega nema niti njegove fiskalizacije, ali bi se obračun predujma i isporuke iskazao u knjizi I-RA. 
 
U vezi Opcije 1 o načinu ispostavljanja računa po svakom primljenom predujmu mišljenja smo da je ispravna.
 
OPCIJA 2. Ispostavljanje računa za predujam na kraju obračunskog razdoblja/mjeseca za neiskorištene predujmove, odnosno za predujmove po osnovi kojih nije izdan račun za isporuku dobra/usluge.
 
a) Ako je u istom obračunskom razdoblju, u kojem je primljen predujam, izdan račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga, račun za predujam se ne bi izdavao. Drugim riječima, porezni obveznik bi krajem mjeseca utvrdio sve primljene predujmove po osnovi kojih nije obavljena isporuka i izdan račun i samo u tim bi slučajevima izdao račune za primljene predujmove.
 
U vezi ovog navoda smatramo da je ovakvo postupanje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika.
 
b) Po isporuci dobara ili obavljenoj usluzi izdaje se račun uz navođenje informacija o računu za predujam (slučajevi kada je račun za predujam izdan) s iskazivanjem umanjenja PDV-a koji će kupcu ujedno služiti za ispravak pretporeza (samo u slučaju domaćih kupaca). Navedeno bi rezultiralo iskazivanjem računa u Knjizi I-RA.
 
U konkretnom slučaju nije potreban ispravak pretporeza jer se račun za predujam ne stornira, nego se u računu za isporuku iskazuje samo razlika.
 
c) Vezano uz navedeno zatražena je potvrda da u slučajevima kada je predujam primljen i isporuka obavljena i PDV zaračunan u istom poreznom razdoblju - na konačnom računu za isporuku dobra/usluge nije nužno iskazati umanjenje PDV-a jer računa za predujam nije bilo.
 
U vezi s navedenim napominjemo da je točna konstatacija da u slučajevima kada je predujam primljen i isporuka obavljena te zaračunan PDV u istom poreznom razdoblju, na konačnom računu za isporuku ne iskazuje se umanjenje PDV-a jer računa za predujam nije bilo.
 
d) Kako postupiti u slučajevima kada je predujam veći od vrijednosti isporuke?
 
U slučajevima kada je predujam veći od vrijednosti isporuke potrebno je izvršiti ispravak računa u skladu s člankom 33. stavkom 7. Zakona kojim se propisuje postupak ispravka porezne osnovice.
 
e) Ako se račun za isporuku zatvara sa više predujmova, treba li na računu za isporuku navesti fiskalni broj i iznos svakog predujma?
 
U slučaju kada se račun za isporuku zatvara sa više predujmova, smatramo da je potrebno za svaku isporuku navesti fiskalni broj i iznos svakog predujma.

Povratak na prethodnu stranicu