Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/13-01/592
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 02.12.2013
Postupak obračun poreza na dodanu vrijednost

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi pojašnjenja postupka obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u sljedećim slučajevima:

 
1. Austrijska tvrtka A naručuje dobra od hrvatske tvrtke H1 i isporučuje je drugoj hrvatskoj tvrtki H2. Dobra ne prelaze hrvatsku granicu već se direktno prevozi od tvrtke H1 do H2 i tvrtka H2 dobra dobiva sa otpremnicom od tvrtke A.
 
U vezi navedenog postavljena su pitanja:
a) Da li tvrtka H1 zaračunava dobra tvrtki A bez PDV-a?
b) Da li tvrtka A zaračunava tvrtki H2 bez PDV-a, na isti način kao i kad se dobra fizički prevoze iz Austrije?
c) Da li je potrebna još kakva dodatna aktivnost, dokumentacija ili evidencija u odnosu na situaciju, kad se dobra fizički isporučuju iz Austrije od tvrtke A hrvatskoj tvrtki H2?
 
2. Hrvatska tvrtka H2 naručila je obavljanje usluge na građevini u Republici Hrvatskoj od austrijske tvrtke A, a tvrtka A je obavljanje te usluge naručila dalje od hrvatske tvrtke H1.
 
U vezi navedenog postavljena su pitanja:
a) Da li tvrtka H1 zaračunava radove tvrtki A bez PDV-a?
b) Da li tvrtka A zaračunava radove tvrtki H2 bez PDV-a?
c) Da li je potrebna još kakva dodatna aktivnost, dokumentacija ili evidencija u vezi navedenog?
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
1. Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Obzirom da u konkretnom slučaju hrvatska tvrtka H1 isporučuje dobra austrijskoj tvrtki A, pri čemu dobra ne prelaze hrvatsku granicu već se direktno prevoze hrvatskoj tvrtki H2, hrvatska tvrtka H1 obvezna je u računu što ga ispostavlja austrijskoj tvrtki A obračunati hrvatski PDV, jer dobra nisu napustila područje Republike Hrvatske. 
 
Austrijska tvrtka A kojoj hrvatska tvrtka H1 isporučuje dobra neće se registrirati za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj te joj se neće dodijeliti hrvatski PDV identifikacijski broj obzirom da je člankom 77. stavkom 5. točkom a) Zakona propisano da će Porezna uprava dodijeliti PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona i poreznom obvezniku koji obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavcima 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. stavkom 2. toga Zakona. 
 
Austrijska tvrtka A koja u Republici Hrvatskoj obavlja isporuku dobara hrvatskoj tvrtki H2, nije obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj niti na obavljenu isporuku zaračunati hrvatski PDV, obzirom da je hrvatska tvrtka H2 obvezna na primljenu isporuku dobara obračunati i platiti PDV sukladno članku 75. stavku 2. Zakona.
 
Prema tome austrijska tvrtka A račun za obavljenu isporuku izdaje u skladu s pravilima o izdavanju računa koja su propisana austrijskim propisima o PDV-u.
 

U vezi s navedenim napominjemo da austrijska tvrtka A može putem elektroničkog portala države članice u kojoj ima sjedište, u konkretnom slučaju Republike Austrije, podnijeti zahtjev za povrat PDV-a, koji joj je za isporuku dobara obračunala hrvatska tvrtka H1 obzirom da ispunjava uvjete za povrat PDV-a propisane člankom 68. stavkom 3. Zakona. 

Hrvatska tvrtka H2 kojoj je austrijska tvrtka A obavila isporuku dobara nije obvezna voditi posebne evidencije, međutim obvezna je prema članku 85. stavku 2. točki g) Zakona u prijavi PDV-a između ostalog navesti i ukupnu vrijednost isporuka za koje je kao primatelj obvezna platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona.

 
2. Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi sukladno članku 19. Zakona.

 
Prema tome hrvatska tvrtka H1 na računu što ga ispostavlja austrijskoj tvrtki A za građevinsku uslugu obavljenu na nekretnini u Republici Hrvatskoj obvezna je obračunati hrvatski PDV.
 
Hrvatska tvrtka H1 na obavljenu uslugu ne primjenjuje prijenos porezne obveze propisan člankom 75. stavkom 3. Zakona za građevinske usluge obzirom da primatelj usluge austrijska tvrtka A nije registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj niti ima obvezu registrirati se za potrebe PDV-a.
 
Naime, austrijska tvrtka A koja uslugu obavljenu na nekretnini u Republici Hrvatskoj zaračunava hrvatskoj tvrtki H2 nije obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj niti na obavljenu uslugu zaračunati hrvatski PDV, obzirom da je hrvatska tvrtka H2 obvezna na primljenu isporuku dobara obračunati i platiti PDV sukladno članku 75. stavku 2. Zakona.
 
Prema tome austrijska tvrtka A račun za obavljenu uslugu izdaje u skladu s pravilima o izdavanju računa koja su propisana austrijskim propisima o PDV-u.
 
Također napominjemo da austrijska tvrtka A može putem elektroničkog portala države članice u kojoj ima sjedište, u konkretnom slučaju Republike Austrije, podnijeti zahtjev za povrat PDV-a, koji joj je za uslugu obavljenu na nekretnini u Republici Hrvatskoj obračunala hrvatska tvrtka H1 obzirom da ispunjava uvjete za povrat PDV-a propisane člankom 68. stavkom 3. Zakona. 
 
Hrvatska tvrtka H2 kojoj je austrijska tvrtka A zaračunala uslugu obavljenu na nekretnini U Republici Hrvatskoj nije obvezna voditi posebne evidencije, međutim obvezna je prema članku 85. stavku 2. točki g) Zakona u prijavi PDV-a između ostalog navesti i ukupnu vrijednost usluga za koje je kao primatelj obvezna platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona.
 
Povratak na prethodnu stranicu