Posebni porezi i trošarine - Posebni porez na motorna vozila
Broj klase:410-01/13-01/2551
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 17.07.2013
Promjena vlasnika obrta

​Obratili ste nam se upitom u vezi plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj. U upitu navodite da je obrtu „A“ vlasnica „B“ dana 1. rujna 2012. godine pristupila osoba „C“ (kćerka vlasnice) te da je vlasnica zbog odlaska u mirovinu istupila iz obrta 31. prosinca 2012. godine, a da kćerka vlasnice nastavlja obavljati djelatnost preuzimajući sva prava, obveze i imovinu obrta. Nadalje, navodite da su u popisu dugotrajne imovine obrta vozila i radni strojevi čije knjižice vozila treba prenijeti na kćerku vlasnice te da je prilikom njihove nabave plaćen porez na dodanu vrijednost, odnosno posebni porez na cestovna vozila u iznosu 5% ovisno o tome od koga je vozilo nabavljeno. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje treba li prilikom promjene vlasnika u knjižici vozila platiti poseban porez na promet rabljenih vozila budući se radi o prijenosu prvog nasljednog reda.

 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
U vezi posebnog poreza napominjemo da se od 1. srpnja 2013. godine primjenjuje Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13) te da je s tim danom prestao važiti Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, broj 139/97, 105/99, 55/00, 127/00, 107/01, 44/03, 95/04, 94/09, 21/10 i 78/12).
 
Plaćanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj propisano je člankom 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Odredbama toga članka propisano je da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.
 
Rabljeno motorno vozilo je svako motorno vozilo osim novog motornog vozila. Posebni porez na stjecanje motornih vozila plaća se po stopi od 5%.
 
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu. Potrebno je napomenuti da se navedeno primjenjuje u slučaju darovanja rabljenih motornih vozila temeljem ugovora o darovanju, a ne u slučaju prijenosa vlasništva na vozilima zbog promjene vlasnika obrta.
 
Prema članku 5. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila predmet oporezivanja su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima:
1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom,
2. motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,
3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,
4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,
5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.
 
Dostavna »van« vozila su motorna vozila izvedena iz karoserije osobnih automobila s najviše jednim redom sjedala ili motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najviše dva reda sjedala koja se kod nadležnog tijela registriraju kao teretna vozila.
 
Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon nisu predmet oporezivanja, što je propisano člankom 5. stavkom 2. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.
 
U smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 i 85/13) stvarno vlasništvo nije presudno kod uporabe sredstava u poduzetničke svrhe. Kad nositelj zajedničkog obrta koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost istupa iz obrta i nositelj obrta postaje drugi član zajedničkog obrta, ako osobni automobil koji je upisan u popis dugotrajne imovine i dalje ostaje u popisu dugotrajne imovine i služi za obavljanje djelatnosti, tada nema obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost dok ne dođe do prestanka obavljanja obrtničke djelatnosti. U tom slučaju potrebno je izvršiti registraciju vozila na novog nositelja obrta jer dolazi do stvarnog prijenosa vlasništva sa jedne osobe na drugu, pa stjecanje osobnog automobila podliježe obvezi plaćanja posebnog poreza prema članku 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.
 
Međutim, napominjemo da teretna motorna vozila, radna vozila i radni strojevi nisu predmet oporezivanja Zakona o posebnim porezima na motorna vozila te se stoga prilikom stjecanje takvih vozila, odnosno strojeva ne plaća posebni porez iz članka 26. toga Zakona.
 
Prema članku 2. točka 32. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, od broja 67/08 do 80/13) »radno vozilo« je bilo koji teretni automobil ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova na način da se na vozilu ne može prevoziti nikakav drugi teret.
 
Člankom 2. točkom 34. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je »radni stroj« motorno vozilo kojem je osnovna namjena obavljanje određenih radova vlastitim uređajima i opremom (kombajn, valjak, grejder, kosilica, buldožer, motokultivator s priključkom, viljuškar, kopač rovova i sl.).
 
Odredbom članka 2. točke 47. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je »teretni automobil« svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz stvari.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu