Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/12-01/1870
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 13.08.2012
Nagrade obrtnicima osvojene na natječaju za donacije za realizaciju projekata promoviranja znanja i vještina tradicijskog obrtništva

Oporezuju li se nagrade obrtnicima osvojene na natječaju za donacije za realizaciju projekata promoviranja znanja i vještina tradicijskog obrtništva s ciljem njegovanja domaće proizvodnje, plasiranja proizvoda na tržište, te potpore najboljim projektima u komercijalizaciji i tržišnom plasmanu?

 
Sukladno članku 9. stavku 2. točki 2.6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 104/11 i 22/12; dalje u tekstu Zakon) dohotkom se ne smatraju primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu.
Primici iz članka 9. stavka 2. i 3. Zakona koji su u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom sukladno članku 6. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12; dalje u tekstu Pravilnik).
U skladu sa navedenim odredbama Zakona i Pravilnika neoporezivim primicima ostvarenim na nagradnim natječajima ili natjecanjima smatraju se samo oni primici koji nisu ostvareni u okviru samostalne djelatnosti, nesamostalnog rada ili primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak i natjecanjima na kojima je sudjelovanje i osvajanje nagrada omogućeno svim fizičkim osobama neovisno o njihovim djelatnostima, zvanju, zanimanju, obrazovanju i slično.
Dakle, ako fizička osoba ostvari nagradu na natječaju odnosno natjecanju, a u tom natječaju ili natjecanju je sudjelovala u okviru svoje djelatnosti kojom se i inače trajno ili povremeno bavi s namjerom ostvarivanja primitaka odnosno dohotka, tada će se i osvojeni primitak smatrati primitkom od kojega se treba utvrditi dohodak koji podliježe oporezivanju.
Na temelju navedenog, ako se donacija dodjeljuje obrtnicima u okviru njihove djelatnosti kojom se i inače trajno ili povremeno bave s namjerom ostvarivanja primitaka odnosno dohotka, te se nagrade smatraju oporezivim primitkom i podliježu oporezivanju prema odredbama Zakona, odnosno navedene se nagrade smatraju poslovnim primicima iz kojih će se temeljem podnesene godišnje porezne prijave utvrditi dohodak, odnosno obveza poreza na dohodak. Ako su te fizičke osobe po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obveznici poreza na dobit temeljem podnesene godišnje porezne prijave sukladno Zakonu o porezu na dobit utvrdit će se dobit, odnosno obveza poreza na dobit. U navedenom slučaju (kad se nagrada, odnosno donacija dodjeljuje fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga) isplatitelj nema obvezu obračuna predujma poreza na dohodak pri isplati nagrade.
Povratak na prethodnu stranicu