Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/13-01/920
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 12.03.2013
Porezni tretman primitaka iz Australije

Primili smo upit porezne obveznice o obvezi podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, odnosno o poreznom tretmanu primitaka „Australian Age Pension“ koji se isplaćuje fizičkim osobama putem australske socijalne pomoći. U nastavku dajemo odgovor:

 
             Prema članku 14. stavku 2. točki 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12; dalje u tekstu Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada, od 1. ožujka 2012., smatraju se i mirovine ostvarene u inozemstvu.
 
Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/04; dalje u tekstu Ugovor), uređeno je potvrđivanje Ugovora.
 
Ugovorom u članku 1. stavku 1. točki b) propisano je da „davanje“ znači, u odnosu na ugovornu stranku, povećanje ili dodatak naveden u članku 2. stavku 1., te uključuje svaku svotu, povećanje ili dodatak koji se isplaćuje zajedno s tim davanjem, mirovinom ili doplatkom osobi koja ispunjava uvjete za takvu svotu, mirovinu ili doplatak prema zakonodavstvu te ugovorne stranke, ali za Australiju ne uključuje nijedno davanje, isplatu ili pravo prema zakonskim propisima o zajamčenoj štednji za starost (»superannuation guarantee«). Prema članku 2. Ugovora, isti se primjenjuje na zakonodavstvo koje je na snazi na dan potpisivanja toga Ugovora, i na svako zakonodavstvo koje ga naknadno mijenja, dopunjuje, ukida ili zamjenjuje, i to u odnosu na Australiju: na zakone i pravne propise koji čine pravni sustav socijalne sigurnosti, u opsegu u kojem se taj sustav uređuje, primjenjuje ili utječe na: starosnu mirovinu ili invalidsku mirovinu za uzdržavanje teških invalida.
 
Ugovor omogućuje stjecanje australskih socijalnih mirovina, i to stjecanje australske starosne mirovine (Age Pension) i invalidske mirovine za slučaj teške invalidnosti (Disability Support Pension for the Severely Disabled). Navedene mirovine se financiraju isključivo iz sredstava državnog proračuna, dakle Ugovor se ne primjenjuje na mirovine iz australskog obveznog osiguranja zaposlenika, odnosno na mirovine iz sustava „zajamčene štednje za starost“ (Superannuation Guarantee) koji se financira doprinosima i koji je uređen kao sustav individualne kapitalizacije. 
           
            Australian Government Department of Human Services http://www.humanservices.gov.au navodi da je starosna mirovina, odnosno Age Pension isplata koja pomaže pokriti osnovne životne troškove tijekom poznih godina, s time da visina državne starosne mirovine ovisi o vrijednosti imovine koju primatelj posjeduje, kao i o visini prihoda, poput osobnog dohotka.
 
            Prema članku 13. stavku 1. i 2. Ugovora ako je osoba na koju se primjenjuje Ugovor podnijela zahtjev za australsko davanje primjenom Ugovora, a navršila je:
a)     razdoblje prebivanja u Australiji koje je kraće od razdoblja potrebnog da ta osoba ispuni uvjete za stjecanje prava na to davanje prema australskom zakonodavstvu, i
b)    razdoblje prebivanja u Australiji tijekom radnog vijeka koje je jednako ili veće od razdoblja utvrđenog u stavkom 3. i
c)     razdoblje osiguranja u Hrvatskoj,
tada se, u svrhu odlučivanja o zahtjevu za to australsko davanje, to razdoblje osiguranja smatra razdobljem u kojem je ta osoba prebivala u Australiji, isključivo za potrebe ispunjavanja uvjeta minimalnog razdoblja za to davanje, propisanog zakonodavstvom Australije. Radi primjene toga članka, ako je osoba navršila razdoblje prebivanja u Australiji i razdoblje osiguranja u Hrvatskoj, svako se preklapajuće razdoblje uzima u obzir samo jednom u Australiji, i to kao razdoblje prebivanja u Australiji.
 
            Slijedom navedenog, pravo na starosnu mirovinu „Age Pension“, može se ostvariti samo pod uvjetima i na način propisan australskim zakonodavstvom koji uređuje pravni sustav socijalne sigurnosti, između ostalog, kao uvjet za stjecanje tih australskih socijalnih mirovina uzima se u obzir prebivanje u Australiji, navršena životna dob ili teška invalidnost, te prihodovni i imovinski cenzus. Kako iz svega navedenog proizlazi da se takve mirovine financiraju iz državnog proračuna, a ne na temelju uplata doprinosa, iste ulaze u kategoriju davanja iz socijalne sigurnosti, stoga imajući u vidu sve navedeno, mišljenja smo da se u konkretnom slučaju takav primitak ne smatra dohotkom, sukladno članku 9. stavku 2. točki 2.1. podtočki 2.1.2. Zakona, obzirom da je razvidno da predmetne isplate imaju karakter socijalne potpore.
 
            Napominjemo da prema članku 65. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12) ako je porezni obveznik podnio poreznu prijavu koju prema odredbama posebnog propisa nije bio dužan podnijeti, od podnesene porezne prijave može odustati u roku od trideset dana od dana podnošenja porezne prijave, ako posebnim propisom nije uređeno drugačije. 
 
            Međutim, budući da podnositeljica nije upitu priložila vjerodostojne isprave temeljem kojih se utvrđuje porezna obveza odnosno porezno oslobođenje, upućujemo podnositeljicu upita na nadležnu ispostavu Porezne uprave prema njenom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja će utvrditi pravo činjenično stanje.
Povratak na prethodnu stranicu