Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/13-01/838
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 26.02.2013
Porez na dohodak po osnovi mirovina ostvarenih iz Australije

Hoće li umirovljenici plaćati porez na dohodak po osnovi mirovina ostvarenih iz Australije?

 
            Prema članku 14. stavku 2. točki 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12; dalje u tekstu Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada, a od 1. ožujka 2012., smatraju se i mirovine ostvarene u inozemstvu.
            Prema članku 12. stavku 1. točki 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12) primicima od nesamostalnog rada smatraju se mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu i to one koje odgovaraju mirovinama iz točaka 1.do 4. toga stavka (koje su ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje koje isplaćuju zakonom utvrđene ustanove mirovinskog osiguranja i mirovinska osiguravajuća društva na temelju prijašnjih uplata obveznog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, koje isplaćuju osiguravatelji (mirovinska osiguravajuća društva i drugi isplatitelji osiguranih svota) na temelju prijašnjih uplata poslodavca za dokup dijela mirovine, ako su te uplate bile oslobođene oporezivanja i druge).
            Kako je postavljen upit o mirovinama rezidenata Republike Hrvatske isplaćenim iz Australije, a s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu, to pravo oporezivanja takvih primanja ima Republika Hrvatska, stoga porezni obveznici rezidenti Republike Hrvatske koji ostvaruju mirovinu iz Australije, sukladno propisima o porezu na dohodak obvezni su:
-       podnijeti prijavu za upisu u registar obveznika poreza na dohodak – Obrazac RPO ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu u roku od osam dana od dana početka ostvarivanja primitka,
-       obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i možebitni prirez porezu na dohodak u roku od 8 dana od dana kad je primitak ostvaren, na propisane uplatne račune,
-       podnositi ID obrasce mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu,
-       podnijeti IP obrazac najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu ispostavi Porezne uprave prema svom  prebivalištu/uobičajenom boravištu.
              Skrećemo pozornost i na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, koji je objavljen na Internet stranici Porezne uprave http://www.porezna-uprava.hr/pravilnik_porez_doh/pravilnik_porez_doh.asp prema kojem bi se od dana njegova stupanja na snagu uvele neke izmjene i dopune koje bi umirovljenicima olakšale, pojednostavnile i pojeftinile sam porezni postupak odnosno ispunjenje porezne obveze. Tako bi se prema prijedlogu Pravilnika umirovljenike koji ostvaruju ukupnu mirovinu do 3.400,00 kuna mjesečno, odnosno do iznosa osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona, osim što ne moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu, oslobodilo i obveze podnošenja izvješća Poreznoj upravi uz uvjet da kod sebe imaju poreznu karticu ili presliku porezne kartice koju će zatražiti od nadležne ispostave Porezne uprave te da su prijavi u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO priložili vjerodostojne isprave (rješenje ili potvrda o mirovini, bankovni izvod i drugo). Druga novost koja se predlaže jest da se omogući umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva da plaćaju predujam poreza na dohodak po rješenju Porezne uprave na vlastiti zahtjev. Na taj način Porezna uprava utvrdila bi mjesečni predujam poreza na dohodak prema iskazanom mjesečnom primitku sukladno vjerodostojnim ispravama kojeg bi umirovljenici bili dužni uplatiti do kraja mjeseca za tekući mjesec. Dakle, takvi umirovljenici ne bi bili obvezni podnositi izvješće po svakoj isplaćenoj mirovini niti obračunavati svaki mjesec novi predujam poreza na dohodak, a niti paziti da ne prekorače rok plaćanja predujma poreza u roku od 8 dana od dana stjecanja primitka.  
            Napominjemo da je Središnji ured Porezne uprave donio Uputu o postupanju u svezi oporezivanja mirovina iz inozemstva, Klasa: 410-01/12-01/224, Ur.broj: 513-07-21-01/12-21, od 5. ožujka 2012., koja je objavljena i na internet stranici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr.
            U slučaju bilo kakvih daljnjih nedoumica u svezi Vašeg konkretnog slučaja odnosno potrebe za dodatnim pojašnjenjima, možete nam se i dalje obratiti putem internet stranice Porezne uprave http://www.porezna-uprava.hr/kontakt/pisite_nam.asp ili se možete obratiti Kontakt centru Porezne uprave na besplatan broj telefona 0800-66-99-33.
Povratak na prethodnu stranicu