Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/11-01/1938
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 27.04.2011
Tretman mirovine isplaćene nasljedniku nakon smrti korisnika mirovine
1.     Kako se s poreznog motrišta tretira mirovina isplaćena nasljedniku nakon smrti korisnika mirovine?
 
      Prema članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10; dalje u tekst Zakon) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 149/09 i 123/10; dalje u tekstu Pravilnik) porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak.
      U skladu s člankom 2. stavkom 3. Zakona i člankom 2. stavkom 2. Pravilnika porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti, pa ima obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.
      Člankom 14. stavkom 2. točkom 1. Zakona propisano je da se primicima od nesamostalnog rada smatraju i mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, a prema odredbama članka 45. stavka 1. Zakona predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine iz članka 14. Zakona ili sam porezni obveznik.
      Prema članku 9. stavku 3. Pravilnika, na pripisivanje dohotka koji ostvaruje nasljednik primjenjuju se odredbe članka 2. stavka 2. Pravilnika.
      U konkretnom slučaju podnositelj upita ostvario je mirovinu ostavitelja, koja je primitak ostvaren iz naslijeđenih izvora dohotka. Takva mirovina smatra se primitkom od kojeg se nasljedniku utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 2. točke 1. Zakona, iz kojega je isplatitelj mirovine (HZMO) obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada na način propisan odredbama članka 45. Zakona. Pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak i prireza iz tako ostvarenog primitka, isplatitelj primitka nije mogao uzeti u obzir osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona, odnosno uvećani osobni odbitak propisan za umirovljenike (u visini ostvarene mirovine, a najviše do 3.200,00 kuna), već je predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunao primjenom porezne stope od 12% od mjesečne porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka (odnosno do 3.600,00 kn) i stope od 25% (koje se primjenjuje na razliku mjesečne porezne osnovice između dvostrukog i šesterostrukog  iznosa osnovnog osobnog odbitka odnosno na razliku između 3.600,00 do 10.800,00 kn), a prirez porezu na dohodak od osnovice iznosa obračunanog predujma, primjenom stope od 18%.
      Napominjemo da je podnositelj upita po isteku poreznog razdoblja obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu ako je osim naslijeđene mirovine istodobno ostvario i dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona i/ili druge oblike dohotka za koje se godišnja porezna prijava obvezno podnosi prema članku 39. Zakona. 
      U slučaju bilo kakvih daljnjih informacija vezano uz primjenu poreznih propisa u konkretnom slučaju, upućujemo podnositelja upita na nadležnu ispostavu Porezne uprave, kao i nadležan Područni ured prema njegovom prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.  

Povratak na prethodnu stranicu