Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/11-01/271
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 04.02.2011
Postupak kada poslodavac odbija izdati IP obrazac dok radnik ne napiše poseban zahtjev za izdavanje istoga
 
Kako postupiti kada poslodavac odbija izdati IP obrazac dok radnik ne napiše poseban zahtjev za izdavanje istoga?
 
Člankom 46. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10) propisano je da podatke o isplaćenim primicima odnosno plaćama i mirovinama iz članka 14. toga Zakona i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak od nesamostalnog rada radnika, umirovljenika i fizičkih osoba koji ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik dostavlja Poreznoj upravi do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, na propisanim obrascima.
           
Članak 65. stavak 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09 i 123/10) propisuje da je ovjereni primjerak prijepisa ili preslike Obrasca IP, poslodavac i isplatitelj plaće i mirovine obvezan dati radniku, umirovljeniku i osobi koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak, za potrebe sastavljanja godišnje porezne prijave, najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu.
           
Slijedom navedenoga, u konkretnom slučaju poslodavac je obvezan radniku dati ovjereni primjerak prijepisa ili preslike Obrasca IP, za potrebe sastavljanja godišnje porezne prijave, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu. 
           
Odredbama članka 63. stavaka 1., 2., 3. i 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08) propisano je da se porezna prijava podnosi na obrascu. Oblik i sadržaj obrasca porezne prijave utvrđuje se posebnim zakonom ili provedbenim propisom donesenim na temelju zakona, a ako je propisano, porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (obračunska prijava). Podaci u poreznoj prijavi moraju biti točni i istiniti, s time da se poreznoj prijavi mora priložiti dokumentacija u skladu s poreznim propisima. Onaj koji raspolaže takvom dokumentacijom, dužan ju je izdati poreznom obvezniku na njegov zahtjev.  
Povratak na prethodnu stranicu