Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/13-01/35
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 22.01.2013
Oporezivanje isplate naknada zdravstvenim radnicima koji kao zaposlenici zdravstvene ustanove istovremeno rade i posao ispitivača u kliničkim ispitivanjima

 Na koji način se oporezuju isplate naknada zdravstvenim radnicima koji kao zaposlenici zdravstvene ustanove istovremeno rade i posao ispitivača u kliničkim ispitivanjima i u okviru kliničkog ispitivanja obavljaju poslove na svom radnom mjestu, izvan i unutar propisanog radnog vremena te uz isplatu plaće temeljem ugovora o radu s zdravstvenom ustanovom primaju i novčanu naknadu temeljem ugovora o djelu kao ispitivači u kliničkom ispitivanju?

 
      Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su:
1.1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa,
1.2. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa,
1.3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba,
1.4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa i osiguranja njihove imovine,
1.5 svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos.
 
Prema članku 11. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12; dalje u tekstu Pravilnik) primici od nesamostalnog rada (plaća) jesu svi primici koje poslodavac odnosno isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Zakona po osnovi obavljenog rada prema stavcima 1. i 2. toga članka, neovisno o tome pod kojim su nazivom ili drugim ugovornim odnosom ugovoreni i isplaćeni. Naime, člankom 8. Zakona o radu (Narodne novine, broj 149/09 i 61/11) propisuje se da se radni odnos zasniva ugovorom o radu. Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.
 
            Člankom 11. stavcima 4. i 5. Pravilnika propisane su iznimke, prema kojima se primicima od nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju primici po osnovi autorskih naknada koje poslodavci i isplatitelji tih primitaka isplaćuju svojim radnicima i osobama koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Zakona, pod uvjetom da se autorske naknade isplaćuju na temelju ugovora o autorskim pravima i srodnim pravima sklopljenih između poslodavca/isplatitelja primitaka od nesamostalnog rada (plaće) i tih osoba za autorsko djelo i drugim uvjetima u skladu s propisima koji uređuju autorska i srodna prava. Tako isplaćene autorske naknade, prema članku 32. stavku 1. Zakona, smatraju se drugim dohotkom.
           
            Sukladno članku 11. stavku 6. Pravilnika isplaćene autorske naknade smatra se primitkom od nesamostalnog rada (plaćom) prema članku 14. Zakona, ako poslodavci/isplatitelji primitka (plaće) isplaćuju autorske naknade svojim radnicima i osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada, za autorska djela utvrđena ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje rad i radni odnos na osnovi ugovorenog opisa rada radnika, odnosno osobe koja ostvaruje primitke iz članka 14. stavka 1. Zakona kod poslodavca/isplatitelja primitka (plaće), odnosno kad radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. stavka 1. Zakona stvara autorsko djelo radom u radnom odnosu, izvršavajući svoje obveze ili po uputama svoga poslodavca.
 
            Prema članku 75. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, broj 167/03, 79/07 i 80/11), autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu po istom Zakonu označava djelo koje za vrijeme trajanja radnog odnosa kod određenog poslodavca stvori autor – zaposlenik izvršavajući svoje obveze ili po uputama toga poslodavca. Odnosi u pogledu autorskog djela stvorenog u radnom odnosu uređuju se Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos. Ako se u izvršavanju obveza iz radnog odnosa stvaraju autorska djela, ugovorom o radu određuje se, između ostalog, stječe li poslodavac pravo na iskorištavanje autorskog djela, te posebice, ako ga stječe, opseg i trajanje prava iskorištavanja autorskog djela. Ako Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno, autorsko pravo na autorskom djelu zadržava autor bez ograničenja.
 
            Pretpostavka je da ugovor o radu, odnosno radno-pravna dokumentacija (kolektivni ugovor, sistematizacija poslova, opis radnih mjesta, zakonski propisi i podzakonski akti koji uređuju područje rada i slično) sadrži bitna obilježja poslova, odnosno prava i obveze radnika, iz kojih primjerice proizlazi da ne postoje nikakvi poslovni rizici za radnika, radnik ulaže u poslovni proces samo svoj rad (fizički i/ili umni), poslodavac u pravilu određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, radnik je obvezan raditi s određenim učin­kom, unaprijed se utvrđuje visina isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, dogovara se u pravilu trajanje rada radnika na neodređeno vrijeme, a samo iznimno na određeno vrijeme, poslodavac preuzima na svoj teret izdatke koji radniku nastaju u radu ili obavljanju poslova, poslodavac stavlja na raspolaganje sredstva rada, poslodavac isplaćuje naknadu plaće radniku i za vrijeme kada ne radi zbog bolovanja, godišnjeg odmora, slobodnih dana, stručnog usavršava­nja u interesu poslodavca i slično.
 
            Državni inspektorat u svom rješenju nakon obavljenog nadzora kod određenog poreznog obveznika između ostalog navodi: „Ograničenja za sklapanje nekih drugih ugovora (u ovom slučaju autorskih ugovora) i potrebe sklapanja ugovora o radu proizlaze iz Zakona o radu kao općeg propisa radnog prava, prema kojem radnik nesamostalno i osobno obavlja određene poslove za poslodavca, prema uputama poslodavca sa sredstvima rada poslodavca, dakle riječ je o radnom odnosu (bez obzira kako su ugovorne stranke nazvale ugovor), pa se stoga ne može prihvatiti stajalište žalitelja da je sloboda ugovornih strana u izboru toga hoće li za obavljanje određenih poslova sklopiti ugovor o radu ili autorske ugovore, te da ta sloboda nije ničim ograničena, jer između ova dva ugovora postoje suštinske razlike.“
 
            Također, kod utvrđivanja autorskih naknada, autorskog djela, ugovora o autorskom djelu, ugovora o djelu i slično mjerodavno je mišljenje tijela u čijoj su nadležnosti navedene problematike, tako Državni zavod za intelektualno vlasništvo u svom mišljenju između ostalog navodi da je autor osoba koja je stvorila, koja stvara ili će ostvariti autorsko djelo, autor nije osoba koja obavlja poslove vezane za pojedino radno mjesto.
 
            Temeljem navedenog, ako poslodavac/isplatitelj plaće isplaćuje svojem radniku/osobi koja ostvaruje plaću naknadu za rad na kliničkom ispitivanju u okviru radnog mjesta radnika, odnosno ako naknadu (autorsko djelo) radnik/i osoba koja ostvaruje plaću stvara radom u radnom odnosu izvršavajući svoje obveze ili po uputama svoga poslodavca, koristeći resurse poslodavca, odnosno ako poslodavac stavlja na raspolaganje sredstva rada, ako u poslovni proces, odnosno u konkretnom slučaju u kliničkom ispitivanju radnik ulaže samo svoj rad (fizički i/ili umni) i drugo, isplaćene naknade smatraju se primitkom od nesamostalnog rada (plaćom) prema članku 14. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu