Porez na dohodak - Oporezivi dohodak
Broj klase:410-01/12-01/862
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 25.04.2012
Uplatni računi općine/grada - pravilno usmjeravanje predujma poreza na dohodak i prireza
          Gdje se mogu dobiti uplatni računi općine/grada, a radi pravilnog usmjeravanja predujma poreza na dohodak i prireza?
 
            Člankom 52. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12), propisano je da predujam poreza na dohodak od osiguranja obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka, istodobno s isplatom, kao porez po odbitku i to od osnovice primitka u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja, odnosno u visini isplaćene svote ako je manji od uplaćenih premija osiguranja te u visini uplaćenih premija osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 10. točki 17. Zakona, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona.
            Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.
Člankom 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11) propisano je što se smatra prebivalištem ili uobičajenim boravištem. Sukladno odredbama navedenog članka Zakona porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine.
            Nadalje, Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. (Narodne novine, broj 37/2012) propisani su računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.
            Temeljem navedenog, predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi osiguranja uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika, odnosno primatelja dohotka, a računi na koje se uplaćuju prihodi proračuna propisni su Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Pregled uplatnih računa prema gradovima/općinama nalazi se u naprijed navedenoj Naredbi, kao i pregled šifri općina/gradova koje su i sastavni dio svakog uplatnog računa.

Povratak na prethodnu stranicu