Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-01/13-01/3612
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 14.10.2013
Sudjelovanje mađarskog poreznog obveznika na sajmu u Republici Hrvatskoj

​Elektroničkom poštom obratili ste su u vezi sudjelovanja mađarskog poreznog obveznika na sajmu u Republici Hrvatskoj koji je prodajnog karaktera, stoga u nastavku navodimo dostavljena pitanja i odgovore u vezi istih.
 
1. Koju dokumentaciju treba imati mađarski porezni obveznik na štandu kako bi dokazao da ima sjedište u drugoj državi članici.
 
Mađarski porezni obveznik, kao i bilo koji drugi porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj mora se registrirati za potrebe poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u Republici Hrvatskoj te zatražiti dodjelu hrvatskog PDV identifikacijskog broja kako bi mogao u Republici Hrvatskoj obavljati isporuke. U vezi s registriranjem za potrebe PDV-a napominjemo da je postupak registriranja dostupan na linku:
 
 
Prema navedenom mađarskom poreznom obvezniku koji namjerava prodavati na sajmovima u Republici Hrvatskoj potreban je hrvatski PDV identifikacijski broj.
 
2. Mora li postojati određena dokumentacija o porijeklu, vrsti i količini robe (prije 1. srpnja 2013. to je bio dokument sa granice koji je potvrđivao da je roba njegovo vlasništvo te da ju je uvezao)?
 
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH) nije propisano koja sve dokumentacija u vezi porijekla, vrsti i količini robe mora postojati, već je navedeno propisano odredbama Zakona o trgovini (Narodne novine od broja 87/08 do 68/13) i Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine od broja 79/07 do 56/13), čije je tumačenje u nadležnosti Ministarstva gospodarstva.
 
3. Treba li za isporuke na sajmovima izdavati račune te koju vrstu računa mora izdati?
 
Mađarski porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je za isporuke na sajmovima izdati račun u skladu s hrvatskim poreznim propisima u vezi čega napominjemo da je detaljan postupak izdavanja računa dostupan na linku:
 
 
4. Obračunava li se na izdanim računima hrvatski PDV? 
 
Na računima koje mađarski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a izdaje prilikom isporuke dobara na sajmovima u Republici Hrvatskoj obvezan je obračunati hrvatski PDV.
 
5. Kome i u kojem roku treba prijaviti navedenu prodaju?
 
Mađarski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a obvezan je obavljene isporuke u Republici Hrvatskoj iskazati u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) koju podnosi do dvadesetog u mjesecu za prethodni mjesec. Prijava PDV-a podnosi se elektroničkim putem nadležnoj ispostavi Porezne uprave, odnosno u konkretnom slučaju mađarski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a podnijeti će prijavu PDV-a Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Zagreb.
 
6. Kome se i u kojem roku plaća PDV? 
 
PDV je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske te se temeljem podnesene prijave PDV-a plaća na propisani uplatni račun do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
 
7. Da li se dobiva potvrda o plaćanju PDV-a? 
 
Porezna uprava može poreznom obvezniku koji to zatraži izdati potvrdu o plaćanju PDV-a.
 
8. Postoji li institucija kojoj se mađarski porezni obveznik može osobno obratiti u slučaju određenih nedoumica ili pitanja?
 
Mađarski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj u vezi svih pitanja i nedoumica može se obratiti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10 020 Zagreb.
 
9. Koje su ovlasti inspektora prilikom kontrole stranih državljanina?
 
Člankom 102. i 103. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) propisano je da je porezni nadzor dio porezno – pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba te da porezna tijela provode porezni nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje pojedina vrsta poreza. Porezni nadzor obavljaju porezni revizori, porezni inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora.

Povratak na prethodnu stranicu