Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/11-01/2197
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 07.02.2013
Oporezivanje dohotka koji se austrijskom državljaninu isplaćuje za rad na projektu koji je financiran iz općeg proračuna EU
          Oporezuje li se dohodak koji se austrijskom državljaninu isplaćuje za rad na projektu koji je financiran iz općeg proračuna EU?
 
Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj 10/07) uređeno je potvrđivanje toga Okvirnog sporazuma i njegov tekst.
 
            Pravila o porezima, carinskim pristojbama i ostalim fiskalnim troškovima uređena su člankom 26. toga Okvirnog sporazuma. Stavkom 2. pod c. članka 26. Okvirnog sporazuma propisano je da se dobit i/ili dohodak nastao iz ugovora sa Europskom zajednicom, oporezuje samo u Republici Hrvatskoj u skladu s nacionalnim/lokalnim poreznim sustavom. No fizičke i pravne osobe, uključujući osoblje privremeno nastanjeno izvan svoje zemlje, iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e, koje izvršavaju ugovore koji se financiraju sredstvima Zajednice oslobođene su tih poreza u Republici Hrvatskoj.
 
            Iz navedenih odredbi Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći te u skladu s odredbama članka 141. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98-proč.tekst, 113/00, 124/00-proč.tekst,28/01, 41/01-proč.tekst, 55/01-ispravak, 76/10 i 85/10 – pročišćeni tekst), prema kojima međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona, proizlazi da ako će se dohodak isplaćivati austrijskom državljaninu koji nije rezident Republike Hrvatske i na teret sredstava IPA fonda, odnosno sredstava Zajednice, isti ne podliježe obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj.

Povratak na prethodnu stranicu