Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/12-01/2451
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 16.11.2012
Rad domaćih istraživača u svrhu zajedničke istraživačke aktivnosti i pripreme prijava novih EU projekata
        Da li se rad domaćih istraživača u EU partnerskim institucijama izvan Hrvatske u okviru komponente „X“ radnog programa projekta s prosječnim trajanjem boravka 6 mjeseci u svrhu zajedničke istraživačke aktivnosti i pripreme prijava novih EU projekata, može smatrati terenskim radom?
 
Prema članku 10. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08,  80/10, 114/11 i 22/12; dalje u tekstu Zakon) porez na dohodak ne plaća se na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
 
Prema članku 13. stavku 2. točki 15. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12), a sukladno s odredbama članka 10. točke 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to između ostalog i terenski dodatak u zemlji do 170,00 kuna dnevno te terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno, na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika. Prema stavku 4. toga članka terenski dodatak u tuzemstvu i inozemstvu isplaćuje se kada radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu.
 
Svrha propisivanja terenskog dodatka u svoti što uz propisane uvjete ne podliježe oporezivanju je da poslodavac može radnicima nadoknaditi povećane životne troškove, kakvi mu objektivno mogu nastati zbog potrebe i u interesu poslodavca da radi u mjestu različitom od mjesta radnikova prebivališta ili uobičajenog boravišta te izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca odnosno ako poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu. Isplaćeni terenski dodatak stoga služi za pokriće (uvećanih) troškova smještaja (ako to ne pokriva poslodavac), lokalnog prijevoza, prehrane i drugih troškova što ih radnik ima zbog rada na terenu, a i troškova prijevoza te ostalih troškova koji mu nastanu u vezi s putovanjima izvan mjesta rada te povratak u mjesto rada, ako ta putovanja nisu službene, već osobne naravi.
 
Naknade koje poslodavci isplaćuju u iznosima i uvjetima koji nisu sukladni članku 13. stavku 2. točki 5. i stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak smatraju se primicima od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona.
 
U skladu s člankom 13. stavak 5. toga Pravilnika terenski dodatak u inozemstvu odnosi se na radnike upućene odnosno raspoređene na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa zasnovanog s poslodavcem u Republici Hrvatskoj, a pravo na terenski dodatak u inozemstvu radnik ima pravo pod uvjetima propisanim u stavku 4. članka 13. istoga Pravilnika.
 
U konkretnom slučaju, ako radnici izaslani na rad u inozemstvo ne obavljaju takve poslove koji su vezani za rad na terenu, poslodavac im ne može neoporezivo isplatiti terenski dodatak u inozemstvu.
 
Napominjemo da je važno utvrditi i da li se sa zemljom u kojima radnici rade na istraživačkim projektima primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, budući da se u tom slučaju primjenjuju odredbe iz Ugovora.

Povratak na prethodnu stranicu