Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/11-01/2578
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-3
Zagreb, 27.08.2012
Oporezivanje sredstava koja se temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta „Korištenje ukapljenog naftnog plina“ isplaćuju fizičkim osobama koje imaju prebivalište na otocima
        Oporezuju li se sredstva koja se temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta „Korištenje ukapljenog naftnog plina“ isplaćuju fizičkim osobama koje imaju prebivalište na otocima, a za ugradnju sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina nakon provedenog natječaja?
 
            Prema članku 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, broj 107/03) u obavljanju svoje djelatnosti Fond promiče ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sustavnog i cjelovitog očuvanja kakvoće okoliša, očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije kao osnovnih uvjeta održivog razvoja te ostvarivanja prava građana na zdrav okoliš. Sukladno članku 4. Fond ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima, a osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske.
            Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o prihvaćanju Strategije korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima i Programa korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima (2008.-2012.) (Klasa: 310-05/07-02/04, Ur.broj: 5030105-07-1 od 29. studenog 2007.), u kojoj se između ostalog navodi da je strategija korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima nastala kao rezultat promišljanja jedinstvenosti prirodnog, ekološkog i kulturnog bogatstva jadranskih otoka Republike Hrvatske čije osobitosti treba zaštititi, ali i podržati u daljnjem razvitku. Kao poželjni energent na otocima izabran je UNP budući da se on može tretirati kao prethodnica prirodnom plinu ili kao zamjena za prirodni plin. UNP je energent čijom se upotrebom poboljšavaju uvjeti života otočkog stanovništva. Promicanje korištenja UNP vezano je za njegove povoljne karakteristike:
  • tehnološke
  • ekonomske
  • ekološke: minimalna emisija plinova, nema zagađenja vode, tla budući da prilikom istjecanja UNP trenutačno isparava u atmosferu.
Temeljem navedene strategije, zatim temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, broj 107/03), članka 56. i članka 65. stavka 1. Statuta Fonda (Narodne novine, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09) te članka 3. i 6. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda (Narodne novine, broj 183/04) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su Natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u financiranju projekata korištenja ukapljenog naftnog plina i sunčeve energije u kućanstvima na otocima.
Cilj tog Natječaja bio je realizirati najmanje 100 projekata u kućanstvima na otocima u 2010. godini, vodeći računa da pripadaju različitim županijama, u kojima bi se kao primarni energent koristio UNP ili kombinirani sustav UNP-sunčeva energija za zagrijavanje, hlađenje, pripremu tople vode i kuhanje. U Natječaju se navodi da ukupno predviđena sredstva Fonda i Ministarstva po tom Natječaju iznose 3.080.000,00 kuna i bit će realizirana na sljedeći način:
A) Fond će sufinancirati troškove izrade idejnog rješenja za projekt instalacije malog spremnika UNP-a u udjelu od 90%, ali ne više od 1.800,00 kuna (s PDV-om) po projektu.
B) Fond i Ministarstvo će sufinancirati troškove instalacije malog spremnika UNP-a u udjelu od 60%, ali ne više od 9.000,00 kuna (s PDV-om) po projektu.
C) Fond će sufinancirati troškove izrade projektne dokumentacije termotehničkih instalacija i postavljanja sustava za korištenje UNP-a ili kombiniranog sustava UNP-sunčeva energija u udjelu od 60%, ali ne više od 20.000,00 kuna (s PDV-om) po projektu.
Preostala sredstva za realizaciju projekta dužan je osigurati korisnik sredstava. Pravo na korištenje sredstava Fonda i Ministarstva, te opremu i usluge (mali spremnici UNP-a) sukladno tom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na otoku u jednoj od navedenih županija i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.
            Slijedom navedenog, razvidno je da su sredstva bila dostupna svima, odnosno da su se sve fizičke osobe koji imaju prebivalište na otoku u jednoj od navedenih županija mogle prijaviti na javni natječaj. Također, razvidno je da dodijeljenim sredstvima fizičke osobe ne mogu slobodno raspolagati nego moraju biti utrošena za točno utvrđene namjene-za troškove ugradnje UNP-a čime se poboljšavaju uvjeti života otočkog stanovništva, a postiže se i učinkovitija upotreba energenata koji pridonosi sveopćoj zaštiti okoliša. Stoga, potpore koje se u obliku donacija za financiranje dijela troškova ugradnje sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina dodjeljuju fizičkim osobama nakon provedenog natječaja na kojem mogu sudjelovati sve osobe sa prebivalištem na području otoka i za koje te fizičke osobe ne pružaju nikakve tržišne protuusluge, ne smatraju se oporezivim primicima.
            U svezi upita o poreznom tretmanu primitaka koje Fond po osnovi obeštećenja isplaćuje radnicima trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju, navodimo da je člankom 9. stavkom 2. točkom 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) propisano da se dohotkom ne smatraju odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću. Sukladno stavku 4. toga članka ako su primici iz stavka 2. i 3. toga članka u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavka 2. toga Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom.
            Zakonom o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic“ (Narodne novine, broj 84/11) uređuje se obeštećenje radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic zbog potpune zabrane stavljanja u promet i korištenja azbestnih vlakana, kao i proizvoda koji sadrže azbestna vlakna, postupak i tijela nadležna za rješavanje obeštećenja te osiguravanje sredstava za isplatu radnicima. Pravo na obeštećenje ima radnik koji je zatečen u radnom odnosu u trgovačkom društvu Salonit d.d. u stečaju Vranjic dana 14. veljače 2006. Radnik može podnijeti zahtjev za obeštećenje prema tome Zakonu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona. Svota obeštećenja radniku iznosi 219.000,00 kuna i isplaćuje se obročno kroz razdoblje od dvije godine od dana pravomoćnosti rješenja iz članka 5. toga Zakona na način da se do kraja 2011. godine isplati 109.500,00 kuna, do kraja lipnja 2012. godine 54.750,00 kuna i do kraja 2012. godine 54.750,00 kuna.
            Slijedom navedenog, sredstva koja Fond isplaćuje fizičkim osobama koja nisu njegovi radnici u svrhe obeštećenja zbog potpune zabrane stavljanja u promet i korištenja azbestnih vlakana, kao i proizvoda koji sadrže azbestna vlakna, smatraju se neoporezivim primitkom prema članku 9. stavku 2. točki 2.5. Zakona o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu