Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/12-01/611
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 20.03.2012
Neoporeziva isplata radniku za korištenje osobnog automobila za prijevoz na posao i s posla prema broju prijeđenih kilometara do 2,00 kn/km, uz vođenje putnog radnog lista, tj evidencije dolazaka na posao i odlazaka s posla
         Može li se neoporezivo isplatiti radniku korištenje osobnog automobila za prijevoz na posao i s posla prema broju prijeđenih kilometara do 2,00 kn/km, uz vođenje putnog radnog lista, tj evidencije dolazaka na posao i odlazaka s posla?
 
Odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac, a do propisanog iznosa.
Člankom 13. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10 i 137/11; dalje u tekstu Pravilnik) propisano je da se u skladu s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim ranicima i to naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Člankom 14. stavkom 1. Pravilnika propisano je da se isplate iz članka 13. istoga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava, a u konkretnom slučaju na temelju potvrda o cijeni karata.
U skladu s navedenim odredbama Pravilnika naknade troškova prijevoza na posao i s posla ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, ako se radnicima isplaćuju u iznosu koji odgovara iznosu mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Pri tom nije nužno prilagati i račune o kupljenim kartama ili same karte, već je za te svrhe dovoljna i potvrda o cijeni karata izdana od prijevoznika. Međutim, ni potvrdu o cijeni prijevoznih karata nije potrebno prilagati ako se radi o mjesnom javnom prijevozu na posao i s posla i kada je cijena mjesečnih ili pojedinačnih karata za prijevoz općepoznata, a što je slučaj s javnim prijevozom u Gradu Zagrebu.     
Nadalje, člankom 13. stavkom 2. točkom 5. Pravilnika propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima i to naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Člankom 14. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13.  Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.
            Slijedom navedenog, razvidno je da je Zakonom i Pravilnikom izrijekom propisano koje se naknade za troškove prijevoza na posao i s posla mogu neoporezivo isplatiti, a naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe mogu se neoporezivo isplatiti samo pod propisanim uvjetima i samo za službena putovanja na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga.

Povratak na prethodnu stranicu