Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/11-01/1987
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-3
Zagreb, 15.11.2011
Promjena prezimena i adrese na PK kartici

​Zašto na PK kartici kod promjene podataka, kao što je promjena prezimena i adrese, pri izdavanju nove PK kartice pišu i podaci prije promjene? 

Prema članku 46. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11; dalje u tekstu Zakon) osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina iz članka 14. Zakona dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada. Osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada može tijekom poreznog razdoblja koristiti ako je poslodavcu ili isplatitelju primitka odnosno plaće ili mirovine predao poreznu karticu. Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima uže obitelji i djece, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu i dostaviti joj vjerodostojne isprave u roku od trideset (30) dana od dana nastanka promjene.
 
Prema članku 66. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09 i 123/10) poslodavac i isplatitelj plaće i mirovine treba čuvati Obrazac PK i na temelju podataka iz tog Obrasca obračunavati osobni odbitak svakog radnika, umirovljenika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona te obračunati porez na dohodak uplaćivati prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta koje je upisano u njihovu poreznu karticu. Poslodavac i isplatitelj plaće obvezan je Obrazac PK dati radniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona pri raskidu radnog odnosa radi predaje novom poslodavcu i isplatitelju primitka (plaće), a obvezan je radniku, umirovljeniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona dati i privremeno zbog predočenja nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi upisa promjena osobnih podataka i podataka o osobnom odbitku. U slučaju raskida radnog odnosa, odnosno prestanka rada kod tog poslodavca ili isplatitelja plaće, poslodavac i isplatitelj plaće za svoje potrebe, odnosno potrebe poreznog nadzora, zadržava presliku ili ovjereni prijepis Obrasca PK koji je uručio radniku i osobi koja ostvaruje primitke iz članka 14. Zakona.
 
Slijedom navedenog razvidno je da je zbog potreba pravilnog obračunavanja osobnog odbitka, kao i pravilne uplate poreza i prireza prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika, porezni obveznik obvezan u Obrazac PK upisati sve promjene osobnih podataka, a poslodavac će na temelju tih podataka utvrditi poreznu osnovicu, te obračunati, obustaviti i uplatiti predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Poslodavac je i pri raskidu radnog odnosa obvezan zadržati presliku ili ovjereni prijepis Obrasca PK za svoje potrebe i potrebe poreznog nadzora. Iz istih razloga je bitno da poslodavac putem Obrasca PK ima evidenciju i o svim promjenama podataka poreznog obveznika dok je kod njega zaposlen. Međutim u konkretnom slučaju iz upita, pri zapošljavanju kod novog poslodavca mišljenja smo da Područni ured Porezne uprave može na zahtjev porezne obveznice izdati Obrazac PK sa trenutno važećim podacima bez pregleda promjene podataka o prezimenu.
Povratak na prethodnu stranicu