Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/11-01/1164
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 14.06.2011
Porezni tretman isplaćenih otpremnina
          Kakav je porezni tretman isplaćenih otpremnina?
 
            Člankom 10. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
            Prema članku 13. stavku 2. točki 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09 i 123/10), oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.
            Člankom 14. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se isplate iz članka 13. Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava.
            Dakle, u skladu s navedenim odredbama, otpremnina isplaćena radniku zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 149/09 i 61/11), smatra se neoporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Međutim, otpremnina isplaćena iznad propisanog iznosa za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca, smatra se oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u tom se slučaju obračunava, obustavlja i uplaćuje na način propisan člankom 45. Zakona o porezu na dohodak.
            Navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak nisu propisana prava radnika na isplatu otpremnine, niti mogući ukupan iznos za njihovu isplatu, jer se ta prava utvrđuju propisima radnog prava, kolektivnim ugovorima, kao i ostalim aktima poslodavca.        

Povratak na prethodnu stranicu