Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/12-01/1014
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 04.07.2012
Obračun prireza porezu na dohodak u slučaju kad je radnik stalno zaposlen i raspoređen na radno mjesto u Zagrebu (ili izvan Zagreba) ovisno o potrebi posla, ali različito od mjesta iz kojeg dolazi - managerski ugovori
 

​Kako obračunati prirez porezu na dohodak u slučaju kad je radnik stalno zaposlen i raspoređen na radno mjesto u Zagrebu (ili izvan Zagreba) ovisno o potrebi posla, ali različito od mjesta iz kojeg dolazi, odnosno mjesta gdje je prebivalište obitelji, a u većini slučajeva radi se o managerskim ugovorima, pri čemu se ugovori o radu za poslove na koje su raspoređeni obnavljaju svaki mjesec, tri mjeseca odnosno godinu dana? 

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak svoju osnovu ima u Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) koji u članku 8. stavku 2. propisuje da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima. 

Općim poreznim zakonom (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11) definira se prebivalište za potrebe oporezivanja, te je člankom 38. toga Zakona propisano da:

(1)     porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.
(2)     Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.
(3)     Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.
(4)     Uobičajeno boravište u smislu toga Zakona ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu toga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.
 

Člankom 30a. stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-odluka USRH, 73/08 i 25/12) propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.
 
U skladu s navedenim, prirez porezu na dohodak plaća porezni obveznik koji ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Republike Hrvatske u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona, ako se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika nalazi na području općine ili grada koji imaju utvrđenu obvezu plaćanja prireza porezu na dohodak.
           
Članak 58. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisuje da je porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a naročito, između ostalog, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta.         
           
Stoga isplatitelj primitka od nesamostalnog rada treba utvrditi za svakog radnika pojedinačno da li je isti obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak, u skladu s navedenim odredbama, te je moguće:
 

a)     ako porezni obveznik, prema članku 38. stavcima 1. i 2. Općeg poreznog zakona, u Republici Hrvatskoj ima stanove u vlasništvu ili posjedu dulje od 183 dana, primjerice i u Gradu Zagrebu i izvan njega, prebivalište se utvrđuje prema onom mjestu gdje je mjesto prebivališta njegove obitelji te se i prirez porezu na dohodak plaća prema tom mjestu.

b)    ako porezni obveznik, prema članku 38. stavcima 1. i 2. Općeg poreznog zakona, u Republici Hrvatskoj ima stanove u vlasništvu ili posjedu dulje od 183 dana, primjerice i u Gradu Zagrebu i izvan njega, a riječ je o osobi koja je samac, prebivalište se utvrđuje prema mjestu u kojem se pretežito zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežito odlazi na rad. U ovom slučaju moguće je da porezni obveznik ima prebivalište u Gradu Zagrebu, ako je to mjesto u kojem se porezni obveznik pretežito zadržava ili iz kojeg pretežito odlazi na rad. U tom slučaju porezni obveznik ima obvezu izmijeniti Obrazac PK (došlo je do promjene prebivališta) u roku od 30 dana, a ako to ne učini, a poslodavac ima saznanja da je utvrđeno prebivalište različito od prebivališta iskazanog na Obrascu PK, treba podatak o tome prema članku 70. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10 i 137/11), dostaviti Poreznoj upravi.
 

c)     nadalje, ako se ne može odrediti prebivalište poreznog obveznika (prebivalište obitelji, mjesto, ako je samac, u kojem se pretežito zadržava, s kojeg odlazi na posao, ili ako nema stan u vlasništvu ili u posjedu) kao kriterij uzet će se u obzir odredba članka 38. stavka 4. Općeg poreznog zakona, dakle uobičajeno boravište, na način da se utvrdi stalan ili vremenski povezan boravak dulji od 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine.

 

Povratak na prethodnu stranicu