Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/11-01/1335
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-3
Zagreb, 29.08.2011
Porezni status hrvatskog državljanina koji u Republici Hrvatskoj ima prijavljeno prebivalište, a živi i radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratim,a te nije zaposlen niti ostvaruje druge primitke u Republici Hrvatskoj
           Kakav je porezni status hrvatskog državljanina koji u Republici Hrvatskoj ima prijavljeno prebivalište, a živi i radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 1995., gdje mu živi i obitelj, a u Republiku Hrvatsku navraća povremeno, nikad duže od 183 dana u jednoj kalendarskoj godini, te nije zaposlen niti ostvaruje  druge primitke u Republici Hrvatskoj?
 
            Republika Hrvatska nema u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se na tumačenje poreznog statusa, odnosno oporezivanje dohotka poreznog obveznika, primjenjuju tuzemni porezni propisi.
Prema članku 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10) rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a ujedno i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona. Rezident u Republici Hrvatskoj plaća porez na dohodak na ukupni dohodak sukladno načelu svjetskog dohotka (dohodak koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu) prema članku 6. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak, a nerezident prema načelu tuzemnog dohotka samo na dohodak koji ostvari u Republici Hrvatskoj, sukladno stavku 2. istoga članka Zakona.
Odredbama članka 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11) propisano je što se smatra prebivalištem i uobičajenim boravištem. Sukladno tim odredbama, porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine. Stavkom 2. toga članka propisano je da ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju, ako porezni obveznik zadovoljava uvjete navedenih poreznih propisa i ako se za porezne svrhe smatra poreznim rezidentom Republike Hrvatske tada se na oporezivi dohodak ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu primjenjuju odredbe tuzemnih pozitivnih poreznih propisa, a ako se smatra nerezidentom Republike Hrvatske tada će se oporezivati samo dohodak koji ostvari u Republici Hrvatskoj.

Povratak na prethodnu stranicu