Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/13-01/223
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-02
Zagreb, 19.07.2013
Obveza registracije za potrebe PDV-a u RH poreznog obveznika sa sjedištem u Europskoj uniji

​Obratili ste nam se s upitom o obvezi registracije za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj poreznog obveznika sa sjedištem u Europskoj uniji u slučajevima kada obavlja uslugu poreznom obvezniku ili građaninu sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Također ste postavili upit vezan uz tretiranje usluga ''host computing'' ili ''cloud computing'' kao usluga obrade podataka, telekomunikacijskih usluga ili elektronički obavljenih usluga.

 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Nije bitan način tumačenja usluge ''host computing'' ili ''cloud computing'' kao usluge obrade podataka, telekomunikacijske usluge ili elektronički obavljene usluge u smislu obračunavanja i plaćanja PDV-a i registriranja za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, obzirom da je člankom 24. stavkom 1. točkama d), k) i m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da se mjestom obavljanja usluga obrade podataka, telekomunikacijskih usluga, odnosno elektronički obavljenih usluga smatra mjesto gdje primatelj usluga ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, ali samo u slučaju da su navedene usluge obavljene osobi koja nije porezni obveznik i koja ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište izvan Europske unije.
 
Člankom 17. stavkom 1. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
 
U slučaju da se usluge obavljaju fizičkoj osobi primjenjuje se odredba članka 17. stavka 2. Zakona kojom je propisano da se mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja usluge ima sjedište. Ako te usluge obavlja stalna poslovna jedinica poreznog obveznika koja je u mjestu različitom od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika koji obavlja usluge.
 
Člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona propisano je da PDV mora plaćati svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, kojoj se obavljaju usluge iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona ako te usluge obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu. Nadalje, stavkom 2. istog članka propisano je da ako oporezive isporuke dobara ili usluga u tuzemstvu obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.
Također ističemo i članak 77. stavak 5. točka a) Zakona kojim je propisano da će Porezna uprava dodijelit PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona i poreznom obvezniku koji obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavcima 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. stavkom 2. ovoga Zakona.

 

S obzirom na navedeno zaključujemo da porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu nema obvezu registriranja za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, bilo da obavlja usluge ''host computing'' ili ''cloud computing'' poreznom obvezniku ili fizičkoj osobi u tuzemstvu. Također napominjemo da je pri izdavanju računa i plaćanju PDV-a takav porezni obveznik obvezan primjenjivati pravila države članice u kojoj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se usluge obavljaju.

 

 
Povratak na prethodnu stranicu