Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/11-01/1912
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 07.10.2011
Kako se utvrđuje porezna osnovica u slučaju naknadnog vrednovanja derivata kod imatelja derivata?

​Vezano za porezni tretman derivata, odnosno usklađenja vrijednosti financijske imovine Porezna uprava, Središnji ured izdao je mišljenje Klasa: 410-01/06-01/299, Ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 31. ožujka 2006. Uz isto mišljenje navodimo da ako se postupak usklađivanja vrijednosti derivata kod imatelja derivata iskazuje kroz račun dobiti i gubitka da se i obveza poreza na dobit utvrđuje sukladno člancima 6. i 10. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) odnosno na način prezentiran u navedenom mišljenju. 

Hrvatski standard financijskog izvještavanja broj 9. Financijska imovina, pod točkom 7. definira derivativ kao financijski instrument ili drugi ugovor na koji se primjenjuje taj standard, a koji ima sva tri sljedeća obilježja: a) vrijednost derivativa se mijenja ovisno o promjenama kamatne stope, cijene drugog financijskog instrumenta, cijene robe, tečaja stranih valuta ili druge osnovne varijable; b) derivativ ne zahtijeva početno neto ulaganje ili je to ulaganje manje nego pri drugim vrstama ugovora za koje bi se moglo očekivati da slično reagiraju na promjene tržišnih čimbenika; c) podmiruje se na neki budući datum.
 
Obzirom na naprijed navedenu definiciju i suštinu derivata koji podrazumijeva i utjecaj strane valute na vrijednost derivata, koji se prema ugovoru podmiruje na neki budući datum i konačna porezna obveza poreza na dobit utvrđuje se na taj datum. Stoga se i utjecaj nerealiziranih tečajnih razlika utvrđenih u postupku procjene vrijednosti derivata, odnosno financijskog instrumenta koji se prema ugovoru podmiruje na neki budući datum prilikom utvrđivanju obveze porez na dobit, postupa na način utvrđen za usklađenje vrijednosti financijske imovine. 
 
Člankom 35. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10) propisana je obveza vođenja analitičke evidencije po vrsti ulaganja, njihovoj početnoj vrijednosti, te po svim realiziranim i nerealiziranim promjenama. Međutim nije propisana forma navedene analitičke evidencije, stoga porezni obveznik treba osigurati vjerodostojnost i jednostavnost praćenja kako bi se utvrdila pravilna porezna obveza.
Povratak na prethodnu stranicu