Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/11-01/147
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 21.02.2011
Obveza podnošenja prijave radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak
Koji su porezni obveznici, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, obvezni podnijeti prijavu radi upisa u registar
obveznika poreza na dohodak?
 
            Odredbama članka 62. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10; dalje u tekstu Zakon) propisano je da su radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak. Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi se za dohodak:
-          od obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema članku 18. Zakona,
-          od imovine prema članku 27. Zakona,
-          od nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz inozemstva i u diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu strane države i međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet,
-          od samostalne djelatnosti iz inozemstva,
-          od imovine i imovinskih prava iz inozemstva,
-          od kapitala i drugog dohotka iz inozemstva,
-          od obrtničke djelatnosti i djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova za koje se počinje paušalno utvrđivati dohodak prema članku 44. Zakona,
-          od djelatnosti slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. točke 4. Zakona koje se oporezuju prema članku 32. Zakona. 
-           
Prijava se podnosi u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za prelazak na utvrđivanje paušalnog dohotka ili prelaska na oporezivanje po odbitku, odnosno početka ostvarivanja primitaka. 
Porezni obveznici dužni su pri prestanku obavljanja samostalne djelatnosti i/ili prestanku ostvarivanja dohotka iz inozemstva i/ili prelasku s utvrđivanja paušalnog dohotka prema članku 44. Zakona na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga i/ili prestanku utvrđivanja dohotka od imovine i drugog dohotka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti, prestanku utvrđivanja dohotka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i prestanku ostvarivanja dohotka, i to u roku od osam dana.

Povratak na prethodnu stranicu