Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/13-01/449
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 30.09.2013
Prijevremeni ukrcaj isporučiteljeve robe u strani brod u hrvatskoj luci

 

​Dostavili ste nam određena pitanja u vezi tumačenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 - Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon). U nastavku navodimo dostavljena pitanja i odgovore u vezi istih.
 
1. Da li je dozvoljeno u smislu Zakona te kada nastaje porezna obveza u slučaju kada porezni obveznik iz Slovenije isporučuje hrvatskom poreznom obvezniku „P“​ sirovine tri puta tjedno kamionom uz tovarni list (CMR), ali bez računa jer slovenski porezni obveznik ne izdaje račune za svaku isporuku, nego samo jedan račun krajem mjeseca za cijeli mjesec?
 
Potrebno je napomenuti da slovenski porezni obveznik izdaje račune prema slovenskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te se u vezi navedenog ne možemo očitovati. Međutim, skrećemo pažnju na odredbe članka 223. Direktive Vijeća 2006/112/EZ prema kojem će države članice poreznim obveznicima dopustiti izdavanje zbrojnih računa na kojim se potanko navodi nekoliko zasebnih isporuka dobara ili usluga, pod uvjetom da se PDV na isporuke navedene u zbrojnom računu postaje naplativ tijekom istog kalendarskog mjeseca.
 
Člankom 31. stavkom 2. Zakona propisano je da obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar Europske unije nastaje u trenutku izdavanja računa ili istekom roka od petnaest dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je nastao oporezivi događaj (članka 78. stavka 4. Zakona) ako račun do tada nije izdan.
 
U skladu s navedenim, u slučaju stjecanja dobara iz Europske unije obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku izdavanja računa (datum računa) ili istekom roka od petnaest dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je nastao oporezivi događaj ako račun do tada nije izdan. Prema tome, u konkretnom slučaju obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku izdavanja zbirnog računa.
 
2. Hrvatski porezni obveznik „P“ zaračunava poreznom obvezniku iz Europske unije uslugu brodske uštede koje nastaju prilikom prijevremenog ukrcaja isporučiteljeve robe u strani brod (Europska unija ili treće zemlje) u hrvatskoj luci. Primjerice ako je ugovoren rok za ukrcaj robe 5 dana, a luka ukrca robu u roku 3 dana, kupac koji je unajmio brod za prijevoz robe obvezan je platiti obvezniku „P“ brodsku uštedu za 2 dana prijevremenog ukrcaja. Tu uštedu obveznik „P“ naplaćuje od ino-kupca na temelju računa za uslugu brodske uštede. S tim u vezi postavljena su sljedeća pitanja:
 
a) Da li PDV obračunava obveznik „P“ u računu za uslugu brodske uštede ili ga kupac plaća u svojoj državi temeljem njegovog navedenog PDV broja?
b) Ako je kupac iz Švicarske, a roba se brodom izravno iz Republike Hrvatske isporučuje u Francusku, da li švicarski kupac smije obvezniku „P“ ponuditi svoj PDV identifikacijski broj iz Nizozemske gdje je registriran ili se mora registrirati i u Francuskoj te obvezniku „P“ javiti svoj francuski PDV identifikacijski broj?
c) Ako švicarski kupac uporno odbija zahtjev za PDV registracijom u Francuskoj, da li obveznik „P“ smije na računu za uslugu upisati PDV identifikacijski broj kupca iz Nizozemske ili mu moraju obračunati hrvatski PDV?
 
Prema članku 17. stavku 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Odredbama članka 41. stavka 1. točke a) Zakona propisano je da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici.
 
Na uslugu brodske uštede primjenjuje se opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Stoga u slučaju kada obveznik „P“ izdaje račun za takvu uslugu poreznom obvezniku iz Europske unije tada u računu neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona.
 
U vezi pitanja da li kupac iz Švicarske smije obveznik „P“ ponuditi svoj PDV identifikacijski broj iz Nizozemske gdje je registriran ili se kupac mora registrirati i u Francuskoj te obveznik „P“ javiti svoj francuski PDV identifikacijski broj, napominjemo da odredbama Zakona nije propisano u kojoj državi članici strani kupac mora imati dodijeljen PDV identifikacijski broj. Međutim, za primjenu oslobođenja od PDV-a temeljem članka 41. stavka 1. toke a) bitno da je dostavljeni PDV identifikacijski broj stranog kupca valjan te da porezni obveznik ima dokaz da je dobro otpremljeno ili prevezeno iz tuzemstva u drugu državu članicu.
 
Što se tiče pitanja smije li ​obveznik „P“ u računu za uslugu upisati PDV identifikacijski broj kupca iz Nizozemske ili mu mora obračunati hrvatski PDV, napominjemo da se isti može navesti u računu za uslugu brodske uštede te da ​obveznik „P“ u računu za tu uslugu neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu