Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/10-01/2495
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 03.01.2011
Porezni tretman promidžbene akcije banke koja u cilju promicanja imena i usluga banke jednokratno položi određeni iznos na svaki novootvoreni račun dječje štednje
​Koji je porezni tretman promidžbene akcije banke koja u cilju promicanja imena i usluga banke, te poticanja na štednju roditelja novorođene djece, djece školske i predškolske dobi organizira javnu promidžbenu akciju koja je koncipirana tako da u konačnici svaki roditelj koji se odazove na navedenu akciju, odnosno koji za novorođeno dijete ili dijete školske i predškolske dobit otvori račun dječje štednje, banka na isti jednokratno položi iznos od 50,00 kuna, međutim bez ikakve prethodno postojeće ili buduće obveze roditelja prema banci?
 
Prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

 
Sukladno članku 11. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10) rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona, smatraju se smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti.
 
Prema članku 24. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit troškovima promidžbe za koje se ne uvećava porezna osnovica u smislu članka 7. stavak 6. Zakona, smatraju se i troškovi nastali putem sredstva javnog priopćavanja, na oglasnim stupovima i pločama, telopima, lecima, katalozima, sajmovima, troškovi nagradnih igara u skladu s propisima o priređivanju nagradnih i sličnih igara, te troškovi kojim se promiče ime, dobro ili usluga poreznog obveznika na drugi način koji ima javno obilježje. 
 
Člancima 4.i 5. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine broj 117/08, 71/09 i 153/09) propisane su osnovne bankovne usluge te osnovne i dodatne financijske usluge, koje pružaju banke. Prema članku 4. stavku 1. navedenog Zakona, bankovne usluge su primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun.
 U konkretnom slučaju je razvidno da je banka s ciljem promicanja svoga imena i usluga te s ciljem izgradnje pozitivnog mišljenja i stvaranja povjerenja prema banci, organizirala javnu promidžbenu akciju u koju su uključena sva novorođena djeca, djeca školske i predškolske dobi, na način da ako to odluče njihovi roditelji i otvore račun dječje štednje, banka istima na novootvoreni račun obavlja polog jednokratnog iznosa od 50,00 kuna, međutim bez ikakve buduće ili prethodne obveze roditelja prema banci. 
 
Slijedom navedenoga, mišljenja smo, uzimajući u obzir osnovnu djelatnosti banke i usluge koje pruža, da se navedena akcija i u smislu propisa o porezu na dobit smatra promidžbom, stoga je i porezno priznati rashod banke.

Povratak na prethodnu stranicu