Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/34
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 13.11.2013
Postupanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti

Dopuštena plaćanja tijekom nelikvidnosti
 
                                                                 
Obratio nam se „A“ d.d. iz Zagreba, s pitanjem može li isporučitelj uskratiti uslugu radi nenaplaćenih obveza nastalih prije pokretanja postupak predstečajne nagodbe, odgovaramo kako slijedi;
 
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), u postupak predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
 
Odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su u skladu s ciljem koji se želi postići a to je ponovna uspostava likvidnosti i solventnosti dužnika.
 
Svrha je postupka predstečajne nagodbe omogućiti dužniku, koji je postao nelikvidan i/ili insolventan, financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, a vjerovnicima omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.
 
Člankom 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:
1. prioritetne tražbine,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,
5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,
7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe
 
Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).
 
Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.
 
Svi dužnici koji su u postupku predstečajne nagodbe dužni su uredno podmirivati sve obveze nastale nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, jer će u protivnom biti obustavljen postupak predstečajne nagodbe što će u konačnosti dovesti do otvaranja stečajnog postupka, a koji se otvaranjem postupka predstečajne nagodbe, htjelo izbjeći.
 
Sklopljena predstečajna nagodba ima snagu i pravne učinke ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene.
 
Sklopljena predstečajna nagodba iznova uređuje visinu obveze i rokove ispunjenja prema vjerovnicima iz nagodbe čije su tražbine utvrđene u postupku i ti vjerovnici više ne mogu tražiti ispunjenje svojih tražbina u onoj svoti i opsegu kako su to mogli tražiti prije sklapanja nagodbe, nego isključivo u svoti i rokovima određenim sadržajem predstečajne nagodbe.
 
Vjerovnicima bi trebalo biti u interesu sudjelovanje i postizanje nagodbe u postupku predstečajne nagodbe ako smatraju da je restrukturiranje dužnika moguće, čime bi mogli postići mnogo bolju naplatu svoje tražbine nego što je to za očekivati u stečajnom postupku.
 
Slijedom navedenog, isporučitelj ne može uskratiti uslugu radi neplaćenih obveza nastalih prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe ali ju može uskratiti radi neplaćenih obveza koje su nastale od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
Povratak na prethodnu stranicu