Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/116
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 04.10.2013
Ispunjenje novčanih obveza - posebna naknada

Posebna naknada
 
U svezi upita „A“ što se smatra transakcijom u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu; Zakon), a vezano za plaćanje posebne naknade za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama, nastavno odgovaramo;
Prema članku 3. toč. 16. Zakona, poslovne transakcije jesu svaka dostava robe ili pružanje usluga za novčanu naknadu, između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava. Dakle, Zakon ne regulira odnose po (svim) ugovorima, već samo po poslovnim transakcijama. Rokovi ispunjenja odnose se samo na građevinske radove, robe i usluge, a ne i na druge ugovorne odnose (kao npr. zajam, najam, zakup i dr.).
Posebna naknada je poštena naknada vjerovnicima zbog dužnikova zakašnjenja s plaćanjem i nužna je kako bi se spriječilo zakašnjenje s plaćanjem. Posebna naknada je fiksni iznos koji vjerovnik može ili ne mora naplatiti svome dužniku za svaki račun ili drugi odgovarajući zahtjev za plaćanje i na koji se ne plaća porez niti kamate.
Pravo na posebnu naknadu ni na koji način ne umanjuje, ne ograničava niti isključuje pravo vjerovnika na naknadu štete, troškove postupka prisilne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog zakašnjenja.
Svrha ove posebne naknade jest paušalna naknada troškova koji su vjerovniku prouzročeni dužnikovim zakašnjenjem, i to onih vjerovnikovih vlastitih troškova koji se odnose na administrativne i interne troškove povezane s naplatom potraživanja, primjerice, troškova možebitnih opomena slanih dužniku, troškovi telefonskih razgovora kojima se dužnika pozivalo na plaćanje dužne novčane obveze i slični troškovi.
Povratak na prethodnu stranicu