Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/108
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-4
Zagreb, 31.10.2013
Pojmovi

Osobe javnog prava
 
Na upit  „A“ d.d. iz Zagreba, smatraju li se osobom javnog prava ili poduzetnikom u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13), a vezano za primjenu članka 11. i članka 12. tog Zakona, odgovaramo kako slijedi;
 
Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), propisano je da su javni naručitelji pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
– da se financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne odnosno iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od 50%, ili
– da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, ili
– da više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe.
 
Člankom 6. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi, propisano je da su sektorski naručitelji „javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. tog Zakona kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti“.
 
Nadalje, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi člankom 3. točkom 2. propisano je da se osobama javnog prava u smislu tog Zakona smatraju „javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika“.
 
Budući da „A“ d.d. i njegova ovisna društva obavljaju poduzetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, smatraju se poduzetnikom u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te se na njih primjenjuju odredbe Zakona koje vrijede za poduzetnika, odnosno „A“ d.d. i njegova ovisna društva svoje obveze trebaju ispunjavati u skladu s rokovima koji se odnose na poduzetnike a ne na osobe javnog prava.
 
Pa slijedom navedenog proizlazi da, u poslovnim transakcijama s trećima, rokovi ispunjenja novčanih obveza ugovaraju se sukladno članku 11. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu