Porez na dobit - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/12-01/633
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 02.04.2012
Treba li se fizičkim osobama obveznicima poreza na dobit nakon isteka razdoblja od pet godina nakon što su postale obveznici porez na dobit izdati novo rješenje o načinu oporezivanja u idućim razdobljima?

​Sukladno članku 2. stavcima 1. i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Porezni obveznik je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. 

Prema članku 3. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10 i 137/11) fizička osoba iz članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dobit koja želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, o tome dostavlja pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu. Rješenje o statusu poreznog obveznika iz stavaka 1., 2. i 3. toga članka donosi nadležna ispostava Porezne uprave u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona.  

Nadalje, prema članku 29. stavku 4. Zakona o porezu na dobit porezno razdoblje i obveza plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga, prema propisima o računovodstvu za poduzetnike fizičke osobe iz članka 2. stavka 3. i 4. toga Zakona, počinje od početka poreznog razdoblja koje slijedi nakon poreznog razdoblja u kojemu su ispunjeni propisani uvjeti. Obveze prestaju završetkom poslovne godine za koju Porezna uprava donese rješenje o prestanku obveza plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga po propisima o računovodstvu, ali ne prije isteka roka od 5 godina. U opravdanim slučajevima taj rok može biti i kraći. 

Prema članku 26. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) porezni obveznik iz članka 18. toga Zakona može na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ili je obvezan plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ako ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o porezu na dobit. U slučaju supoduzetništva ili drugog oblika zajedničkog dohotka pisani zahtjev podnose i potpisuju svi supoduzetnici. Pisani zahtjev iz stavka 1. toga članka kojim se na vlastiti zahtjev traži promjena načina oporezivanja dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu. Rješenje kojim se usvaja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obvezuje poreznog obveznika sljedećih pet godina. U opravdanim slučajevima Porezna uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno.

 
Slijedom navedenoga, fizička osoba koja obavlja neku od djelatnosti navedenih u članku 18. Zakona o porezu na dohodak može temeljem članka 2. stavka 1. i stavka 3. Zakona o porezu na dobit izjaviti da će umjesto plaćanja poreza na dohodak postati obveznik plaćanja poreza na dobit. U takvim slučajevima Porezna uprava fizičkoj osobi utvrđuje obvezu plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema propisima o računovodstvu na rok od najmanje pet godina, odnosno tek nakon isteka roka od pet godina može zatražiti promjenu načina oporezivanja samostalne djelatnosti. Stoga u skladu s naprijed navedenim propisima, rješenje Porezne uprave obvezuje poreznog obveznika na vođenje poslovnih knjiga prema propisima o računovodstvu i  plaćanje poreza na dobit najmanje pet godina, a nakon isteka roka od pet godina porezni obveznik sam odlučuje da li će i dalje ostati obveznik poreza na dobit ili će postati obveznik poreza na dohodak, osim ako ne ispunjava uvjete kojim se propisuje obveza plaćanja poreza na dobit pema članku 2. stavku 4. Zakona o porezu na dobit. Pri tome, napominjemo da fizička osoba koja temeljem članka 2. stavka 3. Zakona o porezu na dobit i članka 26. Zakona o porezu na dohodak izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, nakon isteka obvezujućeg roka od pet godina ostaje i nadalje obveznik plaćanja poreza na dobit bez podnošenja posebnog zahtjeva, odnosno dužna je podnijeti zahtjev Poreznoj upravi samo ako želi promijeniti način oporezivanja samostalne djelatnosti.
Povratak na prethodnu stranicu