Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/70
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-4
Zagreb, 28.10.2013
Ispunjenje novčanih obveza

Od A zaprimljen je podnesak u kojem se traži tumačenje pojedinih odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/12,81/13,112/13), odgovaramo kako slijedi;
 
1. Glede upita vezanog za pojam poslovna transakcija odgovaramo da prema članku 3. toč. 16. Zakona, poslovne transakcije jesu svaka dostava robe ili pružanje usluga za novčanu naknadu, između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava. Zakon ne regulira odnose po (svim) ugovorima, već samo po poslovnim transakcijama. Dakle, rokovi ispunjenja odnose se samo na radove, robe i usluge, a ne i na druge ugovorne odnose (kao npr. zajam, najam, zakup i dr.).
 
2. Vezano za upit o statusu ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i to na neodređeno vrijeme s rokom plaćanja koji prelazi 60 dana, kao i onih sklopljenih prije 1.10. 2012. godine, navodimo da je člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ br. 81/13), propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana. Odredbe Zakona o rokovima plaćanja primjenjivati će se na ugovore koji su sklopljeni prije stupanja Zakona na snagu, a kod kojih još nije došlo do izvršenja karakteristične činidbe, odnosno kod kojih nije isporučena roba ili izvršena usluga.
 
3. Vezano za tumačenje rokova ispunjenja novčanih obveza u poslovanju između poduzetnika, odgovaramo da u poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće je ugovoriti rok plaćanja do 60 dana. Iznimno, kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može se ugovoriti i dulji rok plaćanja, ali ne dulji od 360 dana.
Za mogućnost ugovaranja dužeg roka plaćanja više se ne traži uvjet davanja zadužnice ili drugog sredstva osiguranja sa snagom ovršne isprave, već se mora raditi o kupnji robe na kredit. Takvo ugovaranje plaćanja mora biti u pisanoj formi i ne smije biti rezultat očite neravnopravnosti na štetu vjerovnika novčane tražbine. 
Ako bi dva poduzetnika ugovorila rok plaćanja duži od 60 dana, takvo ugovaranje ne bi bilo ništetno samo po sebi, već samo onda ako bi time suprotno načelu savjesnosti i poštenja, bila prouzročena očigledna neravnopravnost na štetu vjerovnika novčane obveze.
Zakonodavac je člankom 14. Zakona pod nazivom „Ništetnost pojedinih odredbi ugovora“ unaprijed skrenuo pozornost ugovarateljima kako bi izbjegli sklapanje ništetnih klauzula te olakšao sudovima utvrđivanje ništetnosti ne samo prema općim odredbama Zakona o obveznim odnosima nego i prema posebnim slučajevima ništetnosti. Pri utvrđivanju ništetnosti ugovaranja rokova sud mora utvrditi na temelju okolnosti konkretnog slučaja, trgovačkih običaja i naravi predmeta obveza da proistječe da je suprotno načelima savjesnosti i poštenja proizvedena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama stranaka na štetu vjerovnika novčane obveze.
Uz to, sud mora pri ocjeni ništetnosti utvrditi jesu li za odstupanje od rokova navedenih u stavcima 5 i 6. članka 14. Zakona postojali opravdani razlozi. Sudovima je ostavljena sloboda odlučivanja postoje li opravdani ili neopravdani razlozi pri tome mogu primijeniti sve okolnosti koje im pruža institut savjesnosti i poštenja te ostala načela obveznog prava.
Povratak na prethodnu stranicu