Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/120
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 29.10.2013
Prijelazne i završne odredbe iz NN 81/13

Primjena Zakona na odnose nastale prije njegova stupanja na snagu
 
 
Obratio nam se „A“ d.o.o. iz Sv.Nedjelje s pitanjem primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi na ugovore sklopljene prije njegova stupanja na snagu, na koje nastavno odgovaramo;
 
1.  Člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ br. 81/13), propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana.
 
Dakle, novi rokovi ispunjenja ali i posljedice za kašnjenje, primjenjuju se na poslovne transakcije sklopljene nakon 30.6.2013. kada su stupile na snagu izmjene Zakona ili na poslovne transakcije sklopljene ranije, a kod kojih isporuka robe ili usluga nastupa nakon tog datuma.
 
Prema tome, ugovori koji su sklopljeni prije 30.6.2013., a kod kojih još nije došlo do izvršenja karakteristične činidbe, odnosno kod kojih nije isporučena roba ili izvršena usluga, ukoliko sadrže drugačije odredbe o rokovima ispunjenja novčane obveze, trebaju biti usklađeni sa Zakonom.
 
2. Vezano za upit koje elemente mora sadržavati Ugovor o robno trgovačkom kreditu za odgode plaćanja preko 60 dana da bi zadovoljio odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi odgovaramo da je u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao osnovno pravilo određeno da se ugovorom među poduzetnicima može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.
Od tog osnovnog pravila postoji mogućnost izuzetaka, jer mogu nastati okolnosti u kojima poduzetnici trebaju dulje rokove plaćanja na primjer kada dodjeljuju poslovni kredit svojim kupcima, pa je u Zakonu određeno da se iznimno kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može ugovoriti u pisanom obliku i dulji rok ispunjenje novčane obveze ali ne dulji od 360 dana.
Za mogućnost ugovaranja dužeg roka plaćanja više se ne traži uvjet davanja zadužnice ili drugog sredstva osiguranja sa snagom ovršne isprave, već se mora raditi o kupnji robe na kredit. Takvo ugovaranje mora biti u pisanoj formi i ne smije biti rezultat očite neravnopravnosti na štetu vjerovnika novčane tražbine, u ovom slučaju prodavatelja.
U slučaju ako bi dva poduzetnika ugovorila rok plaćanja duži od 60 dana, takvo ugovaranje ne bi bilo ništetno samo po sebi, već samo onda ako bi time suprotno načelu savjesnosti i poštenja, bila prouzročena očigledna neravnopravnost na štetu vjerovnika novčane obveze.
No, ugovorna odredba kojom je ugovoren rok plaćanja duži od 360 dana, biti će ništetna uvijek te se s takvom odredbom postupa kao da je nema.
Prema tome, strane bi trebale i dalje imati mogućnost da se izričito dogovore o rokovima plaćanja dužim od 60 dana, uz uvjet da takvo produljenje nije nepošteno prema vjerovniku te da rok može iznositi najviše 360 dana.
Sukladno navedenom, ugovorom o robno trgovačkom kreditu može se smatrati svaki ugovor o nabavi robe i/ili pružanju usluga kojim se u pisanom obliku ugovara rok plaćanja duži od 60 dana ali nikako duži od 360 dana, uz nepostojanje okolnosti iz stavka 5. članka 14. Zakona i uz jasno izraženu volju stranaka da od početka sklapaju ugovor o robno trgovačkom kreditu.
Povratak na prethodnu stranicu