Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/13-01/3263
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 28.10.2013
Ispunjenje novčanih obveza

Stopa zakonske zatezne kamate
 
Na upit pravne osobe „A“ d.o.o. iz Vukovara kojim traži tumačenje vezano za visinu kamatne stope između pravnih osoba u drugom polugodištu tekuće godine, odnosno da li primijeniti odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ili Zakona o obveznim odnosima, u nastavku dajemo sljedeći odgovor;
 
Zakon o obveznim odnosima bio je usklađen s materijalnopravnim odredbama Direktive 2000/35/EZ od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u poslovnim transakcijama. Odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi usuglašene su s Direktivom 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od dana 16.02.2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima, kojom je stavljena izvan snage Direktiva 2000/35/EZ.
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je poseban zakon (lex specialis) pa njegove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg (generalnog) propisa. U slučaju kada opći i posebni propisi regulira isto područje primijeniti će se poseban propis. Zato odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju novčane obveze valja povezati s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u slučaju razlika primijeniti poseban zakon.
Dakle, na plaćanja koja se izvršavaju kao naknada za poslovne transakcije između poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, primjenjuje se članak 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kao posebni Zakon, a na sve ostale odnose primjenjuju se zatezne kamate iz članka 29. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine br. 35/05, 41/08, 125/11).
Povratak na prethodnu stranicu