Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/13-01/3435
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 28.10.2013
Ispunjenje novčanih obveza

Stopa zakonskih zateznih kamata
 
Od osobe „A“ iz Varaždina zaprimili smo upit kojim traži tumačenje stope zakonskih zateznih kamata u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), a vezano za primjenu članka 12.a stavka 2. tog Zakona, u nastavku dajemo sljedeći odgovor;
 
Zakon o obveznim odnosima bio je usklađen s materijalnopravnim odredbama Direktive 2000/35/EZ od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u poslovnim transakcijama. Odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi usuglašene su s Direktivom 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od dana 16.02.2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima, kojom je stavljena izvan snage Direktiva 2000/35/EZ.
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je poseban zakon (lex specialis) pa njegove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg (generalnog) propisa. U slučaju kada opći i posebni propisi regulira isto područje primijeniti će se poseban propis. Zato odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju novčane obveze valja povezati s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u slučaju razlika primijeniti poseban zakon.
Člankom 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisane su posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama.
 
Stavkom 2. članka 12.a Zakona propisano da je stopa zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze jednaka referentnoj stopi uvećanoj za 8 postotnih poena.
 
Nadalje stavkom 3. iste odredbe propisano je da je u poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće ugovoriti drugačiju stopu kamata za kašnjenje s plaćanjem, ali ne veću od stope zakonskih kamata za kašnjenje s plaćanjem.
 
Spomenute odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuju se isključivo na plaćanja koja se izvršavaju kao naknada za poslovne transakcije te se iste ne mogu primjenjivati u  drugim odnosima.
 
Dakle, na novčane odnose između poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, primjenjuje se članak 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kao posebni Zakon, a na sve ostale odnose primjenjuju se zatezne kamate iz članka 29. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine br. 35/05, 41/08, 125/11).
Povratak na prethodnu stranicu