OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/2617
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 16.10.2012
Provjera i korištenje osobnoga identifikacijskog broja
​Na zaprimljeni upit pravne osobe X d.o.o. obveznika iz dostavnog spiska o tome da li je moguće „skinuti“ bazu OIB-a ili na neki drugi način provjeriti da li nam je osoba dala ispravan OIB te da li su u prekršaju ukoliko te podatke traže od svojih korisnika, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Člankom 5. stavak 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja oni koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka  u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.
 
Sukladno članku 7. Zakona korisnici broja obvezni su osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Odredbama članka 6. stavak 1. Zakona propisano je da su obveznici broja obvezni koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa.
 
Nadalje, člankom 9. stavak 1. i 2. Zakona propisano je da se određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj upisuje u potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, čime služi kao osnova za upis u sve službene evidencije. Prema članku 3. stavak 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) Potvrda o osobnom identifikacijskom broju je javna isprava kojom obveznik broja dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj.
 
Člankom 37. Pravilnika propisano je da prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, obveznik broja za potrebe upisa predočuje Potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.
 
Sukladno članku 47. Pravilnika Ministarstvo financija – Porezna uprava omogućila je korisnicima broja nadopunu službenih evidencija podacima o osobnom identifikacijskom broju i to na način da isti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi dostave Zahtjev koji će sadržavati jedinstvene matične brojeve građana (MBG) odnosno matične brojeve pravnih osoba (MB), koji su upisani u njihove službene evidencije, a Ministarstvo financija – Porezna uprava će postaviti uređene parove i dopunjeni zahtjev vratiti korisniku broja.
 
Nadalje, člankom 48. Pravilnika propisano je da za osobe za koje korisnik broja u službenoj evidenciji nema upisan jedinstveni matični broj građana (MBG) odnosno matični pravne osobe (MB), korisnik broja mora od osobe zatražiti navedene podatke kako bi na dodatno traženje od Ministarstva financija – Porezne uprave upisao osobni identifikacijski broj i to do kraja 2010. godine.
 
Slijedom citiranih odredbi zakona, pravna osoba X d.o.o., obveznik iz dostavnog spiska čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, smatra se korisnikom broja te je bio obvezan do 31. prosinca 2010. godine nadopuniti svoje službene evidencije podacima o osobnom identifikacijskom broju. Ukoliko navedeno još nije učinjeno molimo da se isto izvrši bez odgađanja u protivnom će biti potrebno primijeniti kaznene odredbe propisane člankom 17. Zakona.
 
Ovim putem ujedno želimo napomenuti da je pravna osoba X d.o.o., obveznik iz dostavnog spiska kao korisnik broja dužan koristiti osobni identifikacijski broj u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a u svrhu čega isti može zatražiti od svojih korisnika odnosno obveznika broja, a obveznici broja su u tu svrhu dužni predočiti Potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju. S obzirom na navedeno ne krše se nikakve zakonske odredbe ukoliko korisnik broja od obveznika broja zatraži podatak o osobnom identifikacijskom broju.
Povratak na prethodnu stranicu