Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-01/13-01/2962
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 14.10.2013
Oslobođenja od plaćanja PDV-a za projekte financirane iz IPA programa i Programa Unije

​Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za projekte financirane iz IPA programa i Programa Unije. U dopisu se navodi da se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije učestalo s upitima obraćaju nadležna tijela i korisnici u vezi oslobođenja od plaćanja za projekte koji se financiraju kroz IPA programe po ugovorima sklopljenima nakon dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te projekte financirane kroz pojedine programe Unije po ugovorima sklopljenima prije i nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U dopisu se navodi kako ministarstvo smatra da bi se oslobođenje od PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02) te Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 10/07) trebalo primjenjivati i na isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekta po ugovorima sklopljenima nakon dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 i 99/13 – Rješenje Ustavnog suda Republika Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakona) te u okviru Programa Unije.

 Nadalje, u dopisu se navodi da članak 29. stavak 2. i 3. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji propisuje da se proračunske obveze preuzete prije dana pristupanja u okviru pretpristupne financijske pomoći i prijelaznog instrumenta iz stavka 1., uključujući sklapanje i upis naknadnih pojedinačnih pravnih obveza i plaćanja izvršenih nakon pristupanja, i dalje se uređuju pravilima koja se primjenjuju na pretpristupne financijske instrumente i plaćaju se iz odgovarajućih proračunskih stavki sve do zaključenja dotičnih programa i projekata (stavak 2.), odnosno odredbe o provedbi proračunskih obveza sporazuma o financiranju u vezi s pretpristupnom financijskom pomoći iz stavka 1. prvog podstavka te komponente Ruralni razvoj programa IPA koje, koje se odnose na odluke o financiranju donesene prije pristupanja, i dalje se primjenjuju nakon dana pristupanja. One se uređuju pravilima koja se primjenjuju na pretpristupne financijske instrumente. Neovisno o tome, postupci javne nabave nakon pristupanja provode se u skladu mjerodavnim direktivama Unije. Obzirom na navedeno te obzirom da su Pristupni ugovor, Okvirni sporazumi te IPA provedbena regulativa kao temelj za oslobođenje od plaćanja PDV-a po pravnoj snazi iznad zakona Republike Hrvatske zatraženo je očitovanje u vezi oslobođenja od PDV-a projekata koji se provode u okviru IPA programa te Programa Unije sklopljenih nakon 1. srpnja 2013., odnosno mogu li se isti oslobađati po proceduri iz članak 198. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
 U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekata po ugovorima sklopljenim prije dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13), oslobođene su plaćanja PDV-a.
 
 Odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a, odnosno postupak ostvarivanja poreznog oslobođenja temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice, Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.
Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom članka 26. stavak 2. točka b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, osobni identifikacijski broj), broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.
 
U skladu s navedenim, mišljenja smo da se za projekte u komponentama IPA I. - Pomoć u tranziciji i jačanje institucija te IPA Il. - Prekogranična suradnja koje se nastavljaju provoditi po IPA pravilima oslobođenje od plaćanja PDV-a prema članku 198. Pravilnika odnosi na sve postupke nabave koji će biti pokrenuti do kraja provedbe navedenih programa.
 
U vezi projekata iz komponenata IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala, oslobođenje od plaćanja PDV-a prema članku 198. Pravilnika odnosi se na sve postupke nabave koji su pokrenuti do 30. lipnja 2013. Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se na postupke nabave koje je provedbeno tijelo, odnosno provedbena agencija pokrenula do 30. lipnja 2013., te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom. Za sve postupke nabave koje provedbeno tijelo pokrene poslije 1. srpnja 2013. oslobođenje od PDV-a se ne primjenjuje.
 
Što se tiče drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj, napominjemo da smo mišljenja da se porezno oslobođenje nastavlja primjenjivati do završetka provedbe tih programa. Međutim, skrećemo pažnju da se u ovom slučaju oslobođenje od plaćanja PDV-a prema odredbama članka 198. Pravilnika ostvaruje pod uvjetom da su u tim programima navedene odredbe o poreznom oslobođenju.
 
U vezi IPARD-a napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a za IPARD mjere 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja (korisnici Lokalne akcijske grupe), 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture (korisnici jedinice lokalne samouprave) i 501 Tehnička pomoć (korisnik Ministarstvo poljoprivrede) primjenjuje do završetka IPARD programa.
 
Povratak na prethodnu stranicu