Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-01/13-01/2099
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 17.07.2013
Porezni tretman usluga smještaja gostiju na plovilu

​Elektroničkim putem postavili ste određena pitanja koja se odnose na mogućnost i način oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) ugovora za jahte trećih zastava koje će dobiti odobrenje za kabotažu u vezi čega ističete kako prema vašem shvaćanju Direktiva Vijeća 2006/112/EZ dopušta parcijalno ili razmjerno oporezivanje samo za uslugu prijevoza putnika. U nastavku navodimo postavljena pitanja i odgovore.
 
1. Tko, kada i kako naplaćuje PDV u slučaju obavljanja usluga smještaja s početnom lukom Dubrovnik na period od 10 dana od čega će 3 dana boraviti u Italiji na plovilu koje je u vlasništvu pravne osobe iz Paname i plovi pod zastavom St. Vincent (otok smješten u Karipskom moru) te može raditi kada dobije odobrenje za kabotažu s tim da je pomorski agent „XYZ“ d.o.o. iz Splita, a vrijednost ugovora 100.000 $?
 
Pružanje usluge smještaja prema članku 2. dostavljenog Prijedloga pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila ili pružaju uslugu smještaja gostiju na plovilu, podrazumijeva davanje na korištenje plovila, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu, uz odgovarajuću naknadu koja je jednakovrijedna financijskom iznosu koji je unaprijed utvrđen te je javno dostupna sukladno posebnim propisima.
 
Prema članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) koji se primjenjuje od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i koji je u potpunosti usklađen s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ, mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Sukladno članku 23. Zakona o porezu na dodanu vrijednost mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge.
 Mjesto iznajmljivanja prijevoznih sredstava, osim kratkotrajnog iznajmljivanja, osobi koja nije porezni obveznik je mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, međutim neovisno od toga, mjestom iznajmljivanja plovila za razonodu osobi koja nije porezni obveznik, osim kratkotrajnog iznajmljivanja, smatra se mjesto gdje je to plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje korisniku, ako tu uslugu obavi isporučitelj iz mjesta u kojem ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu koja se nalazi u tom mjestu.
Kratkotrajnim iznajmljivanjem smatra se neprekidno posjedovanje ili korištenje prijevoznog sredstva tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana, odnosno, u slučaju plovila, najviše 90 dana.
U skladu s navedenim, mjesto obavljanja usluge smještaja na plovilu, odnosno davanja na korištenje plovila, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu u slučaju kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznog sredstva smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge. Prema tome, ako se usluga smještaja na plovilu koje je u vlasništvu pravne osobe iz Paname i plovi pod zastavom St. Vincent s početnom lukom Dubrovnik na period od 10 dana tada je mjesto obavljanja takve usluge Hrvatska jer je tu plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje primatelju usluge. Obzirom da je u navedenom slučaju mjesto obavljanje usluge u Republici Hrvatskoj strani porezni obveznik obvezan je podnijeti zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuje u registar obveznika PDV-a. Na takve porezne obveznike će se primjenjivati odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost na isti način kao i na tuzemne porezne obveznike, što znači da će biti obvezni na svoje usluge obračunavati hrvatski PDV te će biti obvezni mjesečno podnositi prijavu PDV-a (Obrazac PDV), te Zbirnu prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP) i Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S) u slučaju da obavljaju isporuke dobara i usluga unutar Europske unije, odnosno stjecanja dobara unutar Europske unije. U vezi stranih poreznih obveznika koji imaju sjedište izvan Europske unije skrećemo pažnju da ti porezni obveznici moraju imenovati poreznog zastupnika.
 U vezi naknade koju će za obavljene usluge tuzemni pomorski agenti koji su registrirani za potrebe PDV-a zaračunavati stranim poreznim obveznicima koji su vlasnici plovila, napominjemo da se takve usluge oporezuju prema sjedištu primatelja usluge, što znači da na računu pomorskog agenta neće biti obračunan hrvatski PDV već će primatelj usluge biti obvezan u svojoj državi obračunati PDV.
 Prijave PDV-a (Obrazac PDV), Obrazac ZP te Obrazac PDV-S podnose se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a obračunani i prijavljeni PDV za obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
 
2. Tko, gdje i kako plaća PDV u slučaju kada hrvatska čarter kompanija u Veneciji ukrcava goste na jahtu koja plovi pod hrvatskom zastavom i isti dan kreće za Hrvatsku gdje plovi 6 dana?
 
Ako hrvatska čarter kompanija u Veneciji ukrcava goste na jahtu koja plovi pod hrvatskom zastavom i isti dan kreće za Hrvatsku u tom slučaju mjesto obavljanja usluge smještaja je Venecija, odnosno Italija jer je tu plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje primatelju usluge. U tom slučaju hrvatska čarter kompanija se treba obratiti talijanskim poreznim vlastima te provjeriti da li je obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u Italiji. Prema tome, u navedenom slučaju usluge smještaja koje obavlja hrvatska čarter kompanija neće podlijegati odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
3. Tko, gdje i kako plaća PDV u slučaju kada francuska čarter kompanija u Trogiru ukrcava goste na jahtu koja plovi pod talijanskom zastavom s tim da se plovidba odvija 5 dana u Hrvatskoj, a 2 dana u Crnoj gori?
 
Ako francuska čarter kompanija u Trogiru ukrcava goste na jahtu koja plovi pod talijanskom zastavom s tim da se plovidba odvija 5 dana u Hrvatskoj, a 2 dana u Crnoj gori u tom slučaju mjesto obavljanja usluge smještaja je Trogir, odnosno Hrvatska jer je tu plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje primatelju usluge. U tom slučaju francuski porezni obveznik obvezan je podnijeti zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuje u registar obveznika PDV-a. Na obavljene usluge francuski porezni obveznik obvezan je obračunavati hrvatski PDV, a bit će obvezan mjesečno podnositi prijavu PDV-a (Obrazac PDV) te Zbirnu prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP) i Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S) u slučaju da obavlja isporuke dobara i usluga unutar Europske unije, odnosno stjecanja dobara unutar Europske unije. U vezi stranih poreznih obveznika skrećemo pažnju da porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV. Što se tiče plovidbe u Crnoj Gori francuska čarter kompanija se treba obratiti crnogorskim poreznim vlastima te provjeriti da li je obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u Crnoj Gori.
 
 Što se tiče parcijalnog ili razmjernog oporezivanja napominjemo da je prema Zakonu o porezu nadodanu vrijednost mjesto pružanja usluga prijevoza putniku mjesto gdje se prijevoz obavlja, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Prema Prijedlogu pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila ili pružaju uslugu smještaja gostiju na plovilu, navedene usluge smatraju se davanjem na korištenje plovila, sa ili bez posade te se stoga na takve usluge neće primjenjivati odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost o obavljanju usluge prijevoza nego odredbe o iznajmljivanju prijevoznih sredstava.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu