Opći porezni zakon - Poslovne knjige i evidencije
Broj klase:423-01/13-01/858
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 07.11.2013
Unovčenje likvidacijske mase

​Zaprimili smo upit iz Ureda likvidacijskog upravitelja za likvidacijsku masu X d.o.o. u kojem se navodi da je gospodin A.B. likvidator nad likvidacijskom masom te da je otvoren postupak u cilju unovčenja imovine – likvidacijske mase radi namirenja vjerovnika i osnivača.

Likvidator namjerava pristupiti unovčenju likvidacijske mase odnosno pokretne i nepokretne imovine te za istu izdavati račune s naznakom da su isti temeljem članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Likvidacijska masa ima dodijeljen OIB, a trgovačko društvo nad kojim se provodi postupak nad likvidacijskom masom brisano je iz sudskog registra. U tijeku likvidacijskog postupka izvršit će se plaćanja po primljenim računima drugih subjekata za režijske troškove i eventualne druge troškove i usluge.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ), kao i posebnim poreznim propisima.
 
Odredbom članka 54. stavka 1. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza dok je odredbom stavka 2. istoga članka propisano da se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
 
Prema odredbi članka 54. stavka 3. OPZ-a porezni obveznici su dužni postupati prema odredbama stavka 1. ovoga članka i u slučaju kad su te knjige i evidencije dužni voditi i prema drugim propisima.
 
Odredbom članka 54. stavka 4. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni promet iskazivati putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.
 
Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom te posebnim poreznim propisima.
 
Odredbama članka 16. stavka 3. i 4. Općeg poreznog zakona propisano je da će se za imovinske mase bez pravne osobnosti koje nemaju zastupnika ili upravitelja, poreznim obveznicima smatrati svi njihovi vlasnici. Ako imovinom upravlja druga osoba, smatrat će se poreznim obveznikom za porezne obveze koje proistječu iz imovine kojom upravlja.
 
U skladu s navedenim odredbama OPZ-a osoba koja upravlja imovinom smatrat će se poreznim obveznikom za porezne obveze koje proistječu iz imovine kojom upravlja.
 
Povratak na prethodnu stranicu