Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/13-01/163
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-02
Zagreb, 15.07.2013
Oslobođenja za pružanje usluga socijalne skrbi za stare i nemoćne osobe i osobe s invaliditetom

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi oslobođenja za pružanje usluga socijalne skrbi za stare i nemoćne osobe i osobe s invaliditetom. Naime, podnositelj upita navodi da ima registrirano trgovačko društvo kojem je osnovna djelatnost pružanje usluga za stare i nemoćne osobe i osobe s invaliditetom, stoga nam je upućeno pitanje ima li navedeno društvo obvezu ulaska u sustav PDV-a.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 90. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se malim poreznim obveznikom u smislu ovoga Zakona smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna. Stavkom 2. istog članka propisano je da je navedeni porezni obveznik oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza. Stavkom 3. istog članka je pak propisano da takav porezni obveznik može od Porezne uprave zatražiti da se na njega ne primjenjuje stavak 2. toga članka. Porezna uprava to utvrđuje rješenjem koje ga obvezuje sljedećih pet kalendarskih godina na redovni postupak oporezivanja prema Zakonu.
Obzirom da iz upita zaključujemo da će jedina djelatnost poreznog obveznika biti pružanje usluga socijalne skrbi, iz odredbi članka 39. stavka 1. točke g) Zakona i članka 56. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik)  proizlazi da su plaćanja PDV-a oslobođene usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe. Plaćanja PDV-a oslobođene su ove isporuke i kad ih obavljaju, obiteljski domovi, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije sukladno posebnim propisima na području socijalne skrbi. Nadalje, člankom 56. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se uslugama i isporukama dobara iz stavka 1. ovoga članka smatraju sve one usluge i isporuke dobara koje se mogu obavljati prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi kojima se korisnicima socijalne skrbi osigurava stanovanje, prehrana, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge slične potrebe.
 
Obzirom na navedeno, u slučaju da usluge skrbi za starije i nemoćne osobe, te osobe s invaliditetom obavlja trgovačko društvo, koje nije navedeno u članku 56. Pravilnika i na koje nisu prenijete javne ovlasti, smatrat će se da ono obavlja oporezivu gospodarsku djelatnost te će biti obvezno upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost njegovih oporezivih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna.
 

Povratak na prethodnu stranicu