OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-20/12-01/79
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 08.03.2013
Određivanje i dodjela OIB-a i punomoć za OIB
​Na zaprimljeni upit obveznika iz dostavnog spiska fizičke osobe V. D. o potrebi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja za darovatelja te ishođenje punomoći za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, a sve radi prijave  ugovora o darovanju u nadležnom zemljišno knjižnom odjelu te Poreznoj upravi, u nastavku odgovaramo.
 
Prema odredbi članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj se definira kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja, koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona obveznici odnosno osobe kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje su:

1. hrvatski državljani,
2. pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te
3. strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

Prema odredbi članka 6. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici broja obvezni koristiti osobni identifikacijski broj  na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa.
 
Člankom 37. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) propisano je da prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, obveznik broja za potrebe upisa predočuje Potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.
 
S obzirom na navedeno osoba vlasnik nekretnine, bilo hrvatski državljanin ili strana fizička osoba mora imati određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj prilikom upisa u službenu evidenciju korisnika broja.
 
Odredbom članka 13. Zakona propisano je da ako obvezniku broja nije određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, Ministarstvo financija – Porezna uprava odredit će ga naknadno u skladu s odredbama Zakona.
 
Nadalje, da bi Ministarstvo financija – Porezna uprava izvršila određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja osobi obvezniku osobnoga identifikacijskog broja, osoba mora podnijeti obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika, što je propisano člankom 14. stavkom 1. Pravilnika.
 
Člankom 14. stavkom 2. Pravilnika propisano je da uz Zahtjev obveznik broja predočuje isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, a člankom 14. stavak 5., 6., i 7. Pravilnika propisana je dokumentacija koju osoba mora priložiti uz Zahtjev.
 
U nastavku navodimo dokumentaciju koju je osoba obvezna podnijeti da bi joj se odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj.
 
Ukoliko je osoba koja podnosi Zahtjev hrvatski državljanin uz Zahtjev obavezno prilaže presliku hrvatske osobne iskaznice ili domovnicu kao dokaz hrvatskog državljanstva te dokaz o adresi prebivališta.
 
Ako je osoba koja podnosi Zahtjev strani državljanin, uz Zahtjev mora predočiti putovnicu, a kopija putovnice čuva se kao prilog Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. U slučaju da osoba izjavi da ne posjeduje putovnicu za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja mora priložiti europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
 
U slučaju kada osoba ne obavlja samostalno radnje u pravnom sustavu Republike Hrvatske već u njezino ime radnje poduzimaju druge opunomoćene osobe, u Poreznoj upravi za postupke određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja ne pojavljuje se osoba već različito opunomoćene osobe. Kao i kod svih ostalih upravnih postupaka, tako i kod određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja radnje u postupku može poduzimati opunomoćena osoba, pri čemu se postavlja uvjet da opunomoćenik može poduzimati samo one radnje za koje je punomoć i izdana. Stoga, Zahtjev u ime osobe može podnijeti i opunomoćenik. S obzirom na navedeno opunomoćenik mora Poreznoj upravi uz prethodnu navedenu dokumentaciju priložiti i punomoć, koja mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.
 
Na kraju samo još želimo napomenuti da je punomoć obvezna upravo iz razloga što osoba ne dolazi samostalno u Poreznu upravu, već u njezino ime to obavlja druga osoba, te je punomoć u tom slučaju dokaz da je osoba dala pristanak da određenu radnju pred tijelima javne vlasti obavi neka druga osoba.
Povratak na prethodnu stranicu