OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/2844
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 15.10.2013
Određivanje i dodjela OIB-a stranoj fizičkoj osobi
​Na zaprimljeni dopis odvjetničkog društva obveznika iz dostavnog spiska, zastupnika trgovačkog društva, upravitelja stambenim zgradama AA d.o.o., kojim se traži uputa Ministarstva financija, Porezne uprave, u svezi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stranim fizičkim osobama, D. M. i Ž. M. koji su suvlasnici zgrade, radi provedbe ovrhe s osnove neplaćene pričuve, a za koje tvrtka AA d.o.o. ne posjeduje svu potrebnu dokumentaciju na temelju koje bi se izvršilo određivanje i dodjela OIB-a, a samim tim proveo ovršni postupak, u nastavku odgovaramo.
 
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj.
 
Prema odredbama članka 5. Zakona obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.
 
Sukladno odredbama članka 3. stavka 10. Pravilnika stranom fizičkom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo.
 
Odredbama članka 18. stavka 1. Zakona izričito je navedeno da određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te upis u službene evidencije hrvatskim državljanima rođenim i pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske osnovanim, te stranim osobama kod kojih je povod za praćenje nastao na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovog Zakona završit će najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.
 
Slijedom navedenog, svi obveznici osobnoga identifikacijskog broja, a time i strane fizičke osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske nastao prije stupanja na snagu Zakona, a kojima se sukladno prethodno citiranim odredbama osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, u 2013. godini u pravilu bi morali imati određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj.
 
Prema odredbama članka 13. Zakona, ako obvezniku broja nije određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, Ministarstvo financija, Porezna uprava odredit će ga se naknadno u skladu s odredbama Zakona.
 
Iz predmetnog dopisa i priloga uz dopis te provjerom u Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima utvrđeno je da strani državljani, D. M. i Ž. M. nemaju određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj. S obzirom na navedeno pretpostavlja se da do dodjele osobnoga identifikacijskog broja predmetnim stranim fizičkim osobama nije došlo iz razloga što ih se nije moglo nedvojbeno identificirati odnosno nisu imali dovoljan broj podatka za identifikaciju, stoga se tim osobama osobni identifikacijski broj dodjeljuje pojedinačno uz odgovarajuću dokumentaciju.
 
Nadalje, iz predmetnog dopisa i priloga uz dopis također je vidljivo da je Porezna uprava, na Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja od 16. srpnja 2013. odgovorila mišljenjem 19. srpnja 2013. podnositelju Zahtjeva odnosno odvjetničkom društvu, u kojem je opisan postupak i potrebna dokumentacija koju treba dostaviti da bi se jednoznačno identificirale osobe te ispravno odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj, te u tom dijelu smatramo da nema potrebe da ponavljamo i citiramo iste zakonske odredbe.
 
U konkretnom slučaju smatramo da je stranke potrebno pozvati na ispunjenje zakonskih obveza odnosno da osobno ili putem opunomoćenika podnesu Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja uz predočenje propisane dokumentacije u nadležnu ispostavu Porezne uprave.
 
Slijedom prethodno navedenog, a vezano za traženje upute na koji način je moguće odrediti i dodijeliti OIB stranim fizičkim osobama, napominjemo da će Ministarstvo financija, Porezna uprava tek po dostavi propisane dokumentacije moći izvršiti određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.  
Povratak na prethodnu stranicu