Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/13-01/76
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 15.10.2013
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kod stjecanja nekretnine strane državljanke

​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina kada nekretninu stječe državljanka Republike Makedonije kao daroprimatelj od državljanina Republike Hrvatske kao darovatelja. Daroprimatelj i darovatelj su u odnosu kćeri i majke.

 
Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 153/02 i 22/11) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.
 
Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
 
Prema članku 3. Zakona o porezu na promet nekretnina domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
 
Između Republike Hrvatske i Republike Makedonije sklopljen je Ugovor o uređenju imovinskopravnih odnosa. Uredba o objavi navedenog ugovora objavljena je u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori, broj 09/99, a ugovor je stupio na snagu 12. kolovoza 1999. godine.
 
Prema članku 4. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o uređenju imovinskopravnih odnosa, ugovorne stranke omogućit će stjecanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava na svojem teritoriju fizičkim i pravnim osobama druge ugovorne  strane, ako je valjana pravna osnova stjecanja nastala do dana uspostave neovisnosti one ugovorne stranke na teritoriju koje se nekretnina nalazi, bez obzira na mjesto sklapanja pravnog posla iz kojeg je ta pravna osnova proistekla. Ugovorne stranke omogućit će stjecanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava fizičkim i pravnim osobama druge ugovorne stranke i nakon datuma uspostave neovisnosti ugovornih stranaka, sukladno unutarnjem pravu svake od ugovornih stranaka.
 
Kako će pravna osnova stjecanja vlasništva ili drugog stvarnog prava nastati nakon datuma državne neovisnosti Republike Hrvatske, stjecanje je moguće ako su ispunjene sve posebne pretpostavke koje se po unutarnjem pravu Republike Hrvatske zahtijevaju za stjecanje stvarnih prava na nekretninama na njezinom području.
 
Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) strane fizičke i pravne osobe mogu, ako tim Zakonom nije drukčije određeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa Republike Hrvatske. Bez dane suglasnosti, pravni posao kojemu je cilj stjecanje toga prava vlasništva je ništavan. O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva odlučuje nadležni ministar na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu.
Dakle, za te osobe vrijede i opće (pravovaljani pravni posao u ovom slučaju sklopljen darovni ugovor) i posebne pretpostavke (uzajamnost i o tome dana suglasnost nadležnog ministra) za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
 
Nadalje, prema članku 13. Zakona o porezu na promet nekretnina od plaćanja poreza na promet nekretnina oslobođene su osobe koje su u odnosu na darovatelja bračni drug, potomci i preci, te posvojenici i posvojitelji.
 
U konkretnom primjeru ugovor o darovanju bi sklopile majka kao darovatelj i kćer kao daroprimatelj pa slijedom navedenog, ukoliko bi bile zadovoljene opće i posebne pretpostavke za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske, na stečene nekretnine ne bi postojala obveza plaćanja poreza na promet nekretnina.
  
Povratak na prethodnu stranicu