Porez na dodanu vrijednost - Prijevoz putnika
Broj klase:410-19/13-01/316
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 22.07.2013
Autobusni prijevoz putnika

​Dostavili ste nam pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) a koja se tiču autobusnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske koje obavljaju strani porezni obveznici. U nastavku navodimo dostavljena pitanja te očitovanje u vezi istih.
 
1. Prema hrvatskom poreznom pravu međunarodni putnički prijevoz uvršten je u oporezivo činjenično stanje te ono podliježe obveznom oporezivanju. Da li se primjenjuje povlaštena ili redovna porezna stopa?
Primjenjuje se opća stopa PDV-a od 25%.
 
2. Inozemna autobusna prijevoznička poduzeća koja posluju na području Republike Hrvatske moraju se javiti Poreznoj upravi.
 
a) Koja je Porezna uprava nadležna za registraciju?
Za registraciju za potrebe PDV-a nadležna je Porezna uprava – Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10 000 Zagreb.
 
b) Koje obrasce trebaju popuniti autobusna prijevoznička poduzeća?
U svrhu registriranja za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, strani prijevoznici, koji obavljaju prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, obvezni su:
• pribaviti OIB,
• imenovati poreznog zastupnika ako imaju sjedište izvan Europske unije i
• podnijeti zahtjev za dodjelom PDV ID broja.
 
c) Koje je dokumente potrebno predati?
U svrhu dodjele PDV ID broja porezni obveznik mora podnijeti:
a) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja (OIB) i
b) Obrazac P-PDV (Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a).
 
Potrebni obrasci podnose se Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb Službi za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima.
 
Uz navedene obrasce potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
a) dokaz o registraciji osobe (akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra),
b) potvrdu porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik,
c) izjavu ili drugi dokaz da namjerava poslovati u Republici Hrvatskoj
d) ovjerenu punomoć za zastupanje (ako posluje preko poreznog zastupnika).
 
Navedena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku odnosno prevedena na hrvatski jezik uz ovjeru prijevoda.
 
3. Ako je registracija bila uspješna, potrebno je predati porezne prijave.
 
a)  Koje se razdoblje za predaju obrazaca primjenjuje (mjesečno, tromjesečno, godišnje)?
Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
 
b)  Smiju li mandatori koji ostvaruju tek mali promet u Republici Hrvatskoj predavati prijave           PDV-a „godišnje“?
Ne, to nije moguće.
 
c)  Mogu li se porezne prijave predavati u papirnatom obliku?
Prijave se moraju predavati elektronički.
 
 4. Koji se računi priznaju za odbitak pretporeza?
 
a) Računi za gorivo? Koliki je PDV uključen u tom slučaju?
PDV uključen u račune za gorivo jednak je općoj stopi PDV-a od 25%.
 
b) Priznaju li se potvrde o plaćanju - računi manjeg iznosa? Ako da, do kojeg iznosa?
Računi se priznaju neovisno o iznosu iskazanom na njima. Uvjeti za priznavanje ulaznih računa su slijedeći:
 - strana prijevoznička kompanija mora biti registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj,
- ulazni se računi moraju izravno odnositi na obavljanje usluge cestovnog prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj (npr. gorivo, cestarine, smještaj za vozača, nepredviđeni troškovi popravka i sl.)
 
c) Hotelski računi? Koliki je PDV uključen u tom slučaju?
Kad je riječ o hotelskim računima, primjenjuje se snižena stopa PDV-a od 10%.
 
d) Mora li na računu biti otisnut hrvatski PDV identifikacijski broj da bi se priznao odbitak pretporeza?
Da, svakako mora biti naveden hrvatski PDV identifikacijski broj.
 

Povratak na prethodnu stranicu