Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/13-01/343
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 30.09.2013
Obračun poreza na dodanu vrijednost

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u sljedećim slučajevima:

 
1. Podnositelj upita u međunarodnom poštanskom prometu (unutar i izvan Europske unije) obračunava i prima obračune za terminalne naknade. To su naknade koje zemlja primatelj pošiljke obračunava zemlji pošiljatelju za distribuciju pošiljaka na svom teritoriju. Obrasci obračuna propisani su aktima Svjetske poštanske unije i nemaju sve elemente računa za potrebe PDV-a, predviđaju kvartalno ili godišnje obračunavanje te kod nekih vrsta terminalnih naknada - prijeboj (zemlja koja ima veće potraživanje izdaje obračun na kojem iskazuje svoje potraživanje i svoj dug prema drugoj zemlji i naplaćuje samo razliku).
U vezi s navedenim postavljeno je pitanje da li su navedene usluge oslobođene PDV-a ili su to usluge koje su izvan sustava PDV-a?
 
2. Nadalje, podnositelj upita obavlja i usluge međunarodnih poštanskih uputnica odnosno usluge prijenosa novca u međunarodnom prometu. Ove usluge omogućuju korisniku primanje novca iz inozemstva i slanje u inozemstvo i dijele se prema načinu transfera i načinu isporuke. Klasična poštanska uputnica fizički putuje do poštanskog ureda u mjestu primatelja, odakle ju poštar prenosi primatelju skupa s doznačenim novcem, dok se elektronička uputnica prenosi elektroničkim putem i primatelj novac preuzima u poštanskom uredu ili mu ga poštar isporučuje na kućnoj adresi, ali je moguć i transfer na tekući račun primatelja. Mjesečne obračune naknada za isplaćene uputnice zemlje obično međusobno šalju u obliku elektroničkih poruka koje nemaju sadržaj računa prema poreznim zahtjevima i dosad smo ih prikazivali u poreznoj prijavi pod ostalim oslobođenim isporukama, a primljene usluge nismo prikazivali. U tuzemnom prometu poštanske uputnice svrstavamo pod ostale poštanske usluge i oporezive su uz primjenu stope od 25%.
U vezi s navedenim postavljeno je pitanje jesu li poštanske uputnice u domaćem prometu oporeziva usluga ili bi se mogle primjenjivati odredbe o oslobođenju od plaćanja PDV-a. 
 
3. Podnositelj upita je primatelj usluga od poreznih obveznika iz Europske unije i izvanje nje, za koje je obvezan obračunati PDV temeljem prijenosa porezne obveze. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje za uslugu direktnog pristupa. Direktni pristup je usluga kod koje poštanski operator na svom teritoriju vrši uručenje poštanskih pošiljaka (univerzalne i neuniverzalne) koje su mu dostavili inozemni poštanski operatori, prema cijenama koje vrijede u domaćem prometu. To je tržišna usluga koja ne spada u djelokrug gore spomenutih međunarodnih obračuna jer se primjenjuju cijene koje vrijede u domaćem prometu za inozemne pošiljke koje treba dostaviti na domicilnom teritoriju pružatelja usluge. Takvu vrstu usluge pružaju i druge poštanske uprave podnositelju upita. Obzirom da je podnositelj upita primio račun za uslugu direktnog pristupa od pošte iz druge države članice postavljeno je pitanje treba li temeljem tako primljenog računa za uslugu direktnog pristupa obračunati hrvatski PDV obzirom da se radi o usluzi koje su u Republici Hrvatskoj oslobođene PDV-a kao univerzalna poštanska usluga? Također, pojedine stavke iz računa primljenog od pošte druge države članice ne spadaju pod djelokrug univerzalnih poštanskih usluga i za nje postoji obveza obračuna PDV-a, stoga je postavljeno pitanje može li se koristiti pravo na odbitak punog iznosa pretporeza ili samo u visini prorate?
 
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
 
1. Plaćanja PDV-a oslobođene su sukladno članku 39. stavku 1. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon) univerzalne poštanske usluge i s njima povezane isporuke pratećih dobara osim prijevoza putnika i telekomunikacijskih usluga. Pratećim dobrima smatraju se dobra izravno vezana uz obavljanje univerzalnih poštanskih usluga kao što su obrasci vezani uz prijem, prijenos i dostavu pošiljaka, dopisnice sa iskazanom nominalnom vrijednosti za univerzalne poštanske usluge i slično što je propisano člankom 48. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dodani vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
 Prema tome terminalne naknade koje pošta zemlje primatelja pošiljke obračunava pošti zemlje pošiljatelja pošiljke za distribuciju pošiljaka na svom području oslobođene su plaćanja PDV-a, ako se terminalne naknade zaračunavaju u vezi sa univerzalnim poštanskim uslugama. Terminalne naknade koje se zaračunavaju za ostale poštanske usluge koje nisu univerzalne nisu oslobođene PDV-a.
 
 2. Prema odredbi članka 40. stavka 1. točke e) Zakona plaćanja PDV-a oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta, odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa. Nadalje plaćanja PDV-a oslobođene su usluge zaprimanja, obrade, sortiranja, zamjena oštećenih novčanica ili kovanica, izdavanja i opskrbe gotovim novcem, osim usluga kurirske dostave i sigurnog prijevoza.
 
Obzirom da su poštanske uputnice vezane uz dostavu novca pri čemu primatelj može novac preuzeti u poštanskom uredu ili mu novac poštar isporučuje na kućnoj adresi, smatramo da se kod poštanskih uputnica prvenstveno radi o usluzi dostave novca na koju se ne primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a.
Stoga poštanske uputnice u domaćem prometu podliježu oporezivanju PDV-om.
 
3. Usluge direktnog pristupa koje hrvatskom poreznom obvezniku zaračunavaju porezni obveznici iz drugih država članica za univerzalne poštanske usluge oslobođene su plaćanja PDV-a, pa porezni obveznik primatelj takve usluge nije obvezan temeljem računa kojeg mu je izdao porezni obveznik iz druge države članice obračunati i platiti PDV.
 Nadalje usluge direktnog pristupa koje su hrvatskom poreznom obvezniku zaračunali porezni obveznici iz drugih država članica za poštanske usluge koje nisu univerzalne podliježu PDV-u, pa je hrvatski porezni obveznik primatelj takve usluge obvezan u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona obračunati i platiti PDV.
 
U vezi prava na odbitak pretporeza napominjemo da je člankom 62. stavkom 1. Zakona propisano ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama Zakona i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.
 Prema tome, porezni obveznik podjelu pretporeza primjenjuje za sve isporuke koje su mu obavljene, a koje ne može izravno pripisati oslobođenoj ili oporezivoj djelatnosti. Stoga porezni obveznik ukupni odbitak PDV-a može koristiti samo za dobra i usluge koje su mu obavljene, a koje koristi isključivo za oporezivu djelatnost.
 
Povratak na prethodnu stranicu