OIB - Ostalo
Broj klase:410-01/13-01/1229
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 20.05.2013
Korištenje OIB-a od strane operatora elektroničkih komunikacijskih usluga

​Na zaprimljeni upit pravne osobe, obveznika iz dostavnog spiska o tome da li su operatori elektroničkih komunikacijskih usluga ovlašteni korisnici osobnoga identifikacijskog broja, odnosno jesu li ovlašteni od krajnjih korisnika svojih elektroničkih komunikacijskih usluga zahtijevati osobni identifikacijski broj te ga koristiti za potrebe svoje djelatnosti, u nastavku odgovaramo.

 

U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj.

 

Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (dalje: obveznici broja).  

Prema odredbama članka 6. Zakona propisano je da su obveznici broja obvezni koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:

1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,
2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te
3. u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa.

 

Odredbama istog članka Zakona propisano je da su obveznici broja obvezni koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja:
1. na računima prema posebnim propisima,
2. u izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode drugi obveznici broja, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja.

Nadalje, odredbama članka 38. Pravilnika propisano je da je obveznik broja obvezan u obavljanju svoje djelatnosti koristi osobni identifikacijski broj na računima, potvrdama i sličnim ispravama, te da obveznik broja koristi osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja na računima koje izdaje prema posebnim propisima.
 
Odredbama članka 46. stavka 2. Pravilnika propisano je da ako obveznik broja u izvješćima, prijavama i obrascima koje dostavlja korisnicima broja navodi druge obveznike broja, obvezan je za njih naznačiti osobne identifikacijske brojeve ako njima raspolaže u skladu s posebnim propisima.

 

U skladu s odredbama članka 56. Pravilnika 1. siječnja 2010. godine započela je primjena osobnoga identifikacijskog broja na poreznim prijavama i u platnom prometu. Zakonom je također bilo propisano prijelazno razdoblje uvođenja osobnoga identifikacijskog broja koje je započelo početkom stupanja na snagu Zakona, a završilo 31. prosinca 2010. godine. U tom prijelaznom razdoblju trebalo je završiti postupak upisa osobnoga identifikacijskog broja u službene evidencije kako bi se stvorili preduvjeti za informatičku razmjenu podataka.

 
Slijedom prethodno navedenog, operateri elektroničkih komunikacijskih usluga isto tako kao i svi ostali poduzetnici bili su obvezni u prijelaznom razdoblju prilagoditi svoje poslovanje odnosno izvršiti postupak upisa osobnoga identifikacijskog broja u svoje matične evidencije – dobavljača, kupaca, zaposlenih, korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga i dr., kako bi od 1. siječnja 2011. godine mogli na zakonom propisan način koristiti osobni identifikacijski broj.
 
Vezano za dio upita u kojem se navodi članak 108. stavak 6 Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim je propisana obveza operatera da vode popis krajnjih korisnika usluga, koji mora sadržavati sve potrebne podatke koji omogućuju jednoznačnu i trenutačnu identifikaciju  svakog krajnjeg korisnika usluga, skrećemo pozornost na činjenicu da je člankom 4. Zakona propisano da je osobni identifikacijski broj jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.
 
S obzirom na navedeno naglašavamo da je upravo uvođenjem osobnoga identifikacijskog broja, u pravni sustav Republike Hrvatske, kao stalne i obvezne oznake svake osobe omogućena jednoznačna i trenutačna identifikacija svake osobe.
 
Na kraju samo još želimo napomenuti da je sukladno naprijed citiranim odredbama Zakona i Pravilnika propisano kada su obveznici broja obvezni koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj, odnosno kada su obvezni koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja te ga i u skladu s time koristiti za potrebe svoje djelatnosti.
Povratak na prethodnu stranicu