OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/2945
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 05.12.2012
: Dodjela osobnoga identifikacijskog broja fizičkoj osobi radi provođenja ostavinskog postupka
​Na zaprimljeni dopis odvjetničkog društva obveznika iz dostavnog spiska, o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja stranom državljaninu, nasljedniku u ostavinskom postupku koji se vodi pred javnim bilježnikom, u  nastavku odgovaramo.
 
Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su:

- hrvatski državljani,
- pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te

- strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.
 
Prema odredbama članka 28. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) povod za praćenje nastao je ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova, ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.
 
Slijedom navedenog smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe u predmetnom slučaju budući da osoba postaje nasljednikom u ostavinskom postupku stoga mu se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.
 
Odredbama članka 13. Zakona propisano je da ako obvezniku broja nije određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, Ministarstvo financija – Porezna uprava odredit će ga naknadno u skladu s odredbama Zakona.
 
Nadalje, da bi se stranoj osobi izvršila dodjela osobnoga identifikacijskog broja, strana osoba  odnosno njezin zakonski zastupnik podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika. Nadležna ispostava Porezne uprave nakon provjere podataka upisanih u Zahtjevu, određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj.
 
Člankom 14. stavak 2. Pravilnika propisano je da uz Zahtjev obveznik broja predočuje isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, a člankom 14. stavak 5., 6., i 7. Pravilnika propisana je dokumentacija koju osoba mora priložiti uz Zahtjev.
Dakle, kada Zahtjev podnosi strana fizička osoba kod koje je nastao povod za praćenje uz Zahtjev mora predočiti putovnicu, a kopija putovnice čuva se kao prilog Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. U slučaju da osoba izjavi da ne posjeduje putovnicu za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja mora priložiti europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
 
Budući da u većini slučajeva strana osoba za koju nastaje povod za praćenje ne obavlja samostalno radnje u hrvatskom pravnom sustavu, nego te radnje u njezino ime poduzimaju druge opunomoćene osobe, Zahtjev u ime strane osobe može podnijeti opunomoćenik pod uvjetom da je punomoć izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.
 
U predmetnom dopisu Odvjetničko društvo navodi kako smatra da javni bilježnik u ostavinskom postupku kao osoba na koju su prenijete javne ovlasti te kao korisnik osobnoga identifikacijskog broja ima pravo tražiti dodjelu osobnoga identifikacijskog broja za ostavitelja ili nasljednike sukladno članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju.
 
Slijedom prethodno navedenog ni javni bilježnik ni odvjetničko društvo obveznik iz dostavnog spiska ne mogu tražiti od Ministarstva financija – Porezne uprave određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja za stranog državljanina, nasljednika u ostavinskom postupku, iz razloga što nisu njegovi opunomoćenici.  
Povratak na prethodnu stranicu