Porez na promet nekretnina - Naplata poreza
Broj klase:410-01/13-01/2276
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 24.07.2013
Porez na promet nekretnina i porez na dobit

​U upitu poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku navodi se da je društvo X. d.o.o. u likvidaciji prije pokretanja postupka likvidacije u rujnu 2010. godine prodalo fizičkoj osobi nekretninu koja je bila u vlasništvu društva, a koju nekretninu je društvo steklo 2003. godine te mu je utvrđen i porez na promet nekretnina po osnovi stjecanja.

 
Za razdoblje u kojem je obavljena prodaja nekretnine fizičkoj osobi društvo je predalo bilancu i račun dobiti i gubitka. Međutim u svezi prodaje nekretnine društva X d.o.o. u likvidaciji fizičkoj osobi na rješenje Porezne uprave o utvrđivanju poreza na promet nekretnina podnesena je žalba o kojoj je odlučilo drugostupanjsko tijelo drugostupanjskim rješenjem.
 
Nakon drugostupanjske odluke društvo X d.o.o. u likvidaciji je podnijelo Poreznoj upravi ispravak prijave poreza na dobit za razdoblje od 01.01.2010. do 05.10.2010. godine te je uplatilo iznos na ime poreza na dobit, ali ne i kamate za koje smatra da se nisu trebale obračunavati jer da je porezna obveza nastala tek po pravomoćnosti rješenja o porezu na promet nekretnina  
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Porezna obveza poreza na promet nekretnina utvrđuje se poreznim rješenjem u poreznom postupku.
 
Prema odredbama članka 133. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), čije se odredbe, sukladno članku 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u daljnjem tekstu: OPZ), primjenjuju supsidijarno, rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se nakon što postane izvršno. Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u povodu žalbe. Drugostupanjsko rješenje kojim se rješava upravna stvar postaje izvršno dostavom stranci. Kad je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka.
 
Radi pravilnog utvrđivanje dana valute za porezne akte koje Porezna uprava donosi u postupcima utvrđivanja poreza, kao što je između ostaloga i postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina, Središnji ured Porezne uprave izdao je uputu Klasa: 410-01/09-01/787, Ur. broj: 513-07-21-01/10-2 od 14. siječnja 2010. godine u kojoj je navedeno da je za pravilno utvrđivanje dana valute potrebno nesporno utvrditi slijedeće činjenice: radi li se o poreznom aktu kod kojega izjavljena žalba odgađa njegovo izvršenje ili o poreznom aktu kod kojeg žalba ne odgađa izvršenje, dan kada je sudionik postupka primio porezni akt, dan kada je sudionik postupka primio drugostupanjsko rješenje o žalbi u slučaju kada je protiv poreznog akta izjavljena žalba i zakonski rok za plaćanje porezne obveze.
 
Tako je za slučaj da žalba odgađa izvršenje rješenja o porezu na promet nekretnina i da je drugostupanjskim rješenjem žalba odbijena, za utvrđivanje dana valute relevantan dan primitka iz dostavnice rješenja o odbijanju žalbe te rješenjem ostavljen rok za plaćanje.
 
Prema članku 116. stavcima 1., 2. i 3. OPZ-a na iznos manje ili više plaćenog poreza obračunavaju se i plaćaju kamate u skladu s posebnim propisom, ako ovim Zakonom nije uređeno drugačije. Dospijeće pojedine vrste poreza utvrđuje se posebnim zakonom. Kamate se obračunavaju od dana dospijeća porezne obveze.
 
Odredbama članka 35. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) propisano je da porezni obveznik podnosi prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje i plaća porez na dobit u roku u kojemu podnosi poreznu prijavu. Prijava poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit.
 
Porez na promet nekretnina i porez na dobit dvije su različite vrste poreza. U konkretnom slučaju obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo, dok je obveznik poreza na promet nekretnina fizička osoba kao kupac, a ne trgovačko društvo kao prodavatelj nekretnine.
 
Slijedom navedenoga, društvo X d.o.o. u likvidaciji je kao porezni obveznik poreza na dobit bio u obvezi ostvareni prihod od prodaje nekretnine za 2010. godinu iskazati u prijavi poreza na dobit koju je bio u obvezi podnijeti do kraja travnja 2011. godine te u tom roku i platiti porez na dobit. Stoga mu se kamate na iznos manje plaćenoga poreza na dobit obračunavaju od dana dospijeća porezne obveze.
 
Povratak na prethodnu stranicu